Kalite Koordinatörlüğü
|

EĞİTİM VE ÖĞRETİM POLİTİKAMIZ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi sunduğu nitelikli eğitim ve öğretimle öğrencilerinin iyi bir gelecek inşasına katkı sağlayan, ilim geleneğimizin engin birikimini günümüze taşımaya gayret eden, akademik, idari ve mali özerkliğe sahip bir üniversitedir.

      Üniversitemiz verdiği nitelikli eğitimle bilim, kültür, spor ve sanat alanlarında sorgulamaya açık, ahlaki değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi; sahip olduğu girişimcilik ruhuyla yaptığı araştırmalarla bilgi ve teknoloji üreterek toplum yararına sunmayı; hissettiği sosyal sorumluluk bilinciyle ulusal ve uluslararası düzeyde beşeri sermayenin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

      Üniversitemiz uluslararası bir bakış açısı ile en üst kalitede eğitim sunmayı, bilgi toplumunda gerekli en temel iki özellik olan analitik ve yenilikçi düşünme biçimini sentezleyerek öğrencilere kazandırmayı ve eğitimin niteliğini sürekli geliştirmeyi hedeflemektedir.

      Bu kapsamda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi;

Öğrenci merkezli, insan odaklı yaklaşımı benimseyen,

Programlarını yükseköğretim ekosistemi içerisindeki değişimleri, küresel eğilimleri, ulusal hedefleri ve paydaş beklentilerini dikkate alarak oluşturulan ve yine kamuoyu ile paylaşılan ilkelere uygun tasarlayan, yürüten, sürekli izleyen, değerlendiren ve iyileştiren,

Şeffaf ve ilkelere uygun bir süreç yönetimi için üst yönetimin koordinasyonunda kurulan bir organizasyon yapısı ve bunu destekleyen bilgi yönetim sistemi ile eğitim, öğretim, ölçme ve değerlendirme süreçlerini yürüten.

Toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilmek için örgün, uzaktan ve karma eğitimin niteliğini sürekli geliştirme gayretinde olan,

Paydaşları ile kurduğu güçlü iletişimle aldığı geri bildirimleri, eğitimin niteliğini sürekli İyileştirmek için kullanan,

Milli, manevi ve evrensel değerleri gözeten,

Eleştiriye açık, sorgulayıcı ve sonuç odaklı eğitimi ve araştırmayı önceleyen,

Mezunlarının üniversite aidiyetini güçlü tutma ve onları profesyonel yaşamlarında destekleme gayretinde olan,

Güçlü, hızlı ve gelişmiş bir uzaktan eğitim altyapısı oluşturma ve sürekliliğini sağlama önceliğine sahip,

Çalışanları ve öğrencileri için yaşam boyu öğrenmeyi önceleyen ve özendiren,

Çalışanları ve öğrencileri için örgün, uzaktan ve karma eğitim olanaklarına erişimde eşitlik, hakkaniyet, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerini benimseyen,

Çalışanları ve öğrencileri için zengin bir eğitim, öğretim ve araştırma kaynağını erişilebilir kılmayı içeren,

    bir eğitim ve öğretim politikasına sahiptir.