Halk Sağlığı Enstitüsü
|

PROGRAMLAR

Program Adı

Programa Başvuru Yapabilecek Bölümler

Program Amacı

Fitoterapi

(Doktora)

Tıp Fakültesi lisans diplomasına sahip olmak.

Tıbbi bitkilerin tedavide kullanımını doktora seviyesinde bilecek; bilgileri geliştirecek, kanıta dayalı uygulamaları takip edecek, bilgiyi toplayıp analiz edecek ve eleştirecek; alanı ile ilgili değerlendirme ve tedavi yöntemlerini klinik ve akademik çalışmalarda kullanacak; bilimsel araştırmalar için hipotez kuracak, çalışmanın gerçekleştirilmesi için uygun araştırma yöntemlerini belirleyecek, projeler planlayacak ve projelerde görev alacak, klinik deneyim ile akademik bilgiyi birleştirecek, öğrenim ihtiyaç ve hedeflerini tanımlayacak, planlayacak ve uygulayacak hayat boyu öğrenmeyi hedefleyecek fitoterapi alanında yetkin hekimler yetiştirmektir

Biyoterapötik Ürünler Araştırma ve Geliştirme

(Yüksek Lisans)

Eczacılık Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Fen veya Fen edebiyat Fakültelerinin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Kimya bölümleri lisans diplomasına sahip olmak.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp da kullanılan bitki veya hayvanların tespit edilmesi, bu alanda kullanılan diğer canlıların tespit edilmesi, bilimsel kurallara bağlı olarak adlandırılması, hastalıklara karşı değerli bileşikler içeren veya salgılayan bitki veya hayvanların üretimi ile beraber, bitki ve hayvanlar üzerinde anatomik çalışmalar yapmak, biyolojik kaynaklı ilaçların, etkin maddeleri, etkin maddelerin üzerinden farklı miktar tayini yöntemleri kullanılarak drogların standardizasyonu, stabilizasyonu, kalitatif ve kantitatif analizleri, biyolojik aktivite çalışmaları, etkileşmeler, biyoteknolojik ileri araştırmaların yapılabilmesine ilaveten aktiviteden sorumlu olabilecek maddelerin izolasyonu ve yapı tayinleri, çeşitli biyoaktivite araştırmaları ve biyoteknolojik yöntemlerle tek ve saf etkili bileşiklerin üretilmesi ve bu ürünlerin terapik uygulamaların yarar veya zararlarının daha iyi anlaşılması, insan sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisindeki yerini bilimsel bulgular ışığında değerlendirebilmek için kurulmuştur. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp’da kullanılan tıbbi bitkisel veya hayvansal ürünleri tanıyabilen, üretim aşamalarına hakim, biyolojik kaynaklı ilaçlarla ilgili farmakope monograf analizlerine hakim olabilen, yeni geleneksel ve tamamlayıcı tıp’da kullanılabilecek biyolojik kaynaklı materyallerin keşfi için teorik ve pratik olarak gerekli bilgi birikimi ile donatılmış, biyolojik kaynaklı ilaç ve biyoterapötik ürünler sektöründe gereksinim duyulan uzmanlar yetiştirmektir.

Biyoterapötik Ürünler Araştırma ve Geliştirme

(Doktora)

Eczacılık Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Fen veya Fen edebiyat Fakültelerinin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Kimya bölümleri lisans diplomasına sahip olmak.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp da kullanılan bitki veya hayvanların tespit edilmesi, bu alanda kullanılan diğer canlıların tespit edilmesi, bilimsel kurallara bağlı olarak adlandırılması, hastalıklara karşı değerli bileşikler içeren veya salgılayan bitki veya hayvanların üretimi ile beraber, bitki ve hayvanlar üzerinde anatomik çalışmalar yapmak, biyolojik kaynaklı ilaçların, etkin maddeleri, etkin maddelerin üzerinden farklı miktar tayini yöntemleri kullanılarak drogların standardizasyonu, stabilizasyonu, kalitatif ve kantitatif analizleri, biyolojik aktivite çalışmaları, etkileşmeler, biyoteknolojik ileri araştırmaların yapılabilmesine ilaveten aktiviteden sorumlu olabilecek maddelerin izolasyonu ve yapı tayinleri, çeşitli biyoaktivite araştırmaları ve biyoteknolojik yöntemlerle tek ve saf etkili bileşiklerin üretilmesi ve bu ürünlerin terapik uygulamaların yarar veya zararlarının daha iyi anlaşılması, insan sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisindeki yerini bilimsel bulgular ışığında değerlendirebilmek için kurulmuştur. Biyoterapötik ürünler araştırma ve geliştirme Doktora programının amacı te mel biyolojik bilgileri kavrayabilen, bitki ve hayvanların üretim tekniklerini ve temel laboratuar araştırmalarını yürütebilen ve sonuçlarını değerlendirebilme potansiyelinde olan uzmanları doktora seviyesinde yetiştirmek ve geleneksel ve tamamlayıcı tıp’da kullanılan tıbbi bitkisel veya hayvansal ürünleri tanıyabilen, üretim aşamalarına hakim, biyolojik kaynaklı ilaçlarla ilgili farmakope monograf analizlerine hakim olabilen, yeni geleneksel ve tamamlayıcı tıp’da kullanılabilecek biyolojik kaynaklı materyallerin keşfi için teorik ve pratik olarak gerekli bilgi birikimi ile donatılmış, biyolojik kaynaklı ilaç ve biyoterapötik ürünler sektöründe gereksinim duyulan doktora derecesine sahip uzmanlar yetiştirmektir.

Sağlık Politikaları ve Küresel Sağlık

(Yüksek Lisans)

Tıp Fakültesi         

Diş Hekimliği Fakültesi      Eczacılık Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Politikası ve Küresel Sağlık programı, küresel sağlık sorunlarıyla ilişkili politika ortamı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen hem sağlık hem de sağlık dışı kökenden gelen öğrencilere ve profesyonellere yöneliktir. Özel hedefler;
I. Yüksek lisans düzeyinde Sağlık politikası ve Küresel sağlık konularında daha fazla çalışma için çeşitli çalışma alanlarından mezun olma şansı vermek.
II. Uluslararası bir standardın ihtiyaçlarına uygun, gelişmekte olan ülkelerde kaliteli sağlık politikası ve Global Sağlık profesyonellerinin gerekliliklerini yerine getirmek.
III. Çeşitli disiplinleri olan bir bilim olan küresel sağlığa, çeşitli alanlardaki bilgi ve uzmanlığın katkısını yaygınlaştırmak.
IV. Bu lisansüstü programın sunulması yoluyla sağlık politikası ve küresel sağlıkta daha fazla uygulamalı araştırma ve danışmayı artırmak ve üretmek.
V. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Halk sağlığı enstitüsünün, sağlık politikası ve küresel sağlık konularında topluma, hükümete, özel sektöre, kitle iletişim araçlarına ve diğer kurumlara yönelik bilgili malzeme, araştırma ve uzmanlık merkezi olarak katkıda bulunmasını sağlamak.

 

Halk Sağlığı (Yüksek Lisans)

Tıp Fakültesi         

 Diş Hekimliği Fakülesi       Eczacılık Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

.Halk sağlığı yüksek lisans programının amacı, öğrencilere halk sağlığı kavramının ve felsefesinin önemini, koruyucu hekimliğin ve sağlığın geliştirilmesinin gerekliliğini ve önceliğini aktarmak, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen önemli sağlık olaylarının özelliklerini kavratmak, toplumu sağlık yönünden tanıma ve toplumun sağlık düzeyini ve yaşam kalitesini geliştirme becerisi kazandırmak, birinci basamak koruyucu edici sağlık hizmetlerinin yapısını ve sunumunu göstermek, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların epidemiyolojik özelliklerini kavratmak, bilimsel araştırmanın önemini ve yöntemlerini kavratmak, önemli sağlık sorularını ve çözüm yollarını epidemiyolojik yöntemler kullanarak ortaya koyabilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır.

Halk Sağlığı (Doktora)

 

Tıp Fakültesi

Halk sağlığı doktora programının amacı, öğrencilere halk sağlığı kavramının ve felsefesinin önemini, koruyucu hekimliğin ve sağlığın geliştirilmesinin gerekliliğini ve önceliğini aktarmak, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen önemli sağlık olaylarının özelliklerini kavratmak, toplumu sağlık yönünden tanıma ve toplumun sağlık düzeyini ve yaşam kalitesini geliştirme becerisi kazandırmak, birinci basamak koruyucu edici sağlık hizmetlerinin yapısını ve sunumunu göstermek, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların epidemiyolojik özelliklerini kavratmak, bilimsel araştırmanın önemini ve yöntemlerini kavratmak, önemli sağlık sorularını ve çözüm yollarını epidemiyolojik yöntemler kullanarak ortaya koyabilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır. Bu kapsamda eğitim süresinde bulaşıcı hastalıkların kontrolü, çevre sağlığı, çocuk ve ergen sağlığı, epidemiyoloji, yaşlı sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği, kadın-üreme sağlığı aile planlaması yöntemleri, kazalar ve yaralanmalar, kronik dejeneratif hastalıklar, sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme, sağlık yönetimi, toplum ruh sağlığı, toplum beslenmesi ve uluslararası sağlık konularında bilgi ve beceri edinmeleri hedeflenmektedir.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp

(Doktora)

Tıp Fakültesi         

 Diş Hekimliği Fakülesi       Eczacılık Fakültesi

Programın amacı; güncel bilimsel bilgiler ışığında, ileri Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp tedavi ve uygulamaları bilgisine sahip olmak, klinik ve bilimsel donanıma sahip olmak, güncel gelişmeleri takip etmek, bu bilgiyi klinikte kullanılmak üzere analiz edilebilecek verilere ulaşmak ve yorumlama yetisine sahip olmak, topluma ileri seviyede sağlık hizmeti verebilmek, özgün araştırma planlayabilmek ve yapabilmek, Tıp eğitimine katkıda bulunmak, GETAT ile ilgili uluslararası çalışmalara katkıda bulunmak için sektöründe gereksinim duyulan uzmanlar yetiştirmektir.