Tıp Fakültesi
|

Misyon & Vizyon

AMAÇ:

Amacımız bilginin inanılmaz bir süratle arttığı çağımızda tıptaki güncel gelişmeleri takip edebilecek , bilgi ve becerilerini kendi iradesi ile yenileyebilecek kuvvetli bir alt yapı, donanım ve özgüven sahibi tıp doktorları yetiştirmek, yetiştirdiğimiz doktorlara sadece bilimsel olarak değil etik olarak da doğru davranışlara yöneltecek değerleri ve insan sevgisini aşılayabilmektir. Bu nedenle her Tıp Fakültesi öğrencisini birey olarak ele almamızı sağlayacak mekanizmaları etkin bir şekilde kullanmayı hedeflemekteyiz.


MİSYON:

Fakültemizin misyonu insani değerlere bağlı, üst düzeyde bilgi birikimine ve beceriye sahip, ileri tıp teknolojilerine hakim, bilgiye ulaşma yollarını bilen, güncel tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayabilen; meslektaşları, diğer sağlık çalışanları ve hastalarıyla iyi iletişim kurabilen; etik yönden bilinçli, ekip çalışmasına yatkın ve önderlik nitelikleri kazanmış, içinde yaşadıkları toplumu tanıyabilen ve küresel sağlık sorunlarına duyarlı, bilimdeki gelişmeleri yakından izleyen; topluma en yüksek standartlarda, kanıta dayalı, kaliteli sağlık hizmeti sunabilen; üst düzey temel, klinik ve topluma dayalı araştırmalar ile ulusal ve uluslararası bilim dünyasına katkıda bulunacak hekimler yetiştirmektir.


VİZYON:
Fakültemizin vizyonu tıp eğitiminde dinamik, yenilikçi ve özgürlükçü yaklaşımımız ile; araştırma ve bilime dayalı çağdaş tıp uygulamalarını benimseyen, tıbbın diğer bilimlerle işbirliğini ön planda tutan ve eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda lider, ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen bir tıp fakültesi olmaktır.


EĞİTİM:

Tıp Fakültesi eğitimi 6 yıldır, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki eğitim programımız bulunmaktadır. İngilizce programında eğitim %100 İngilizce’dir. Hazırlık sınıfını atlamak için iki aşamalı sınav yapılmakta ve bu sınavda başarılı olamayan ya  da sınava girmeyen öğrenciler 1 yıl süreyle İngilizce hazırlık sınıfı okumaktadır.

TIP EĞİTİMİ:

Tıp eğitimi entegre sisteme dayanmaktadır. Bu sistemde dersler tek tek ve birbirinden bağımsız olarak verilmez, konular birbiri ile ilişkili sistemlere dayanan ders kurullarında multidisipliner bir yaklaşımla incelenir. Dönem I,II ve III tıp eğitiminin preklinik kısmını oluşturur. Dönem I’de temel bilimler, Dönem II’de insan organizmasının normal biyolojik işleyişi ve temel mikrobiyoloji, Dönem III’de ise sistem hastalıklarının fizyopatolojik ve patolojik temelleri, klinik özellikleri ve tedavileri  multidisipliner yaklaşımla verilir.  Dönem I, II ve III’de eğitimin yaklaşık %30’unu uygulamalar, laboratuar çalışmaları, klinik beceriler eğitimi, probleme dayalı öğrenim, öğrenci çalışma grubu etkinlikleri oluşturur. Ayrıca Dönem I’de her yarıyılda bir ders seçmeli dersler arasından öğrenciler tarafından seçilerek alınır.

Dönem IV ve V’de tıp eğitimi stajlardan oluşur. Stajlarda teorik dersler yanısıra, hasta başı eğitim, klinik vizitler, hasta hazırlama, poliklinik viziti, ameliyathanede gözlem, seminer ve makale saatleri, klinikler arası ortak toplantılar yer alır. Stajlarda öğrencilerin ilk 3 yılda öğrendikleri temel bilgi ve becerileri kullanmayı öğrenmeleri beklenir. Teorik eğitim yanısıra hastalardan öykü alma, genel ve sistemik muayeneleri yapabilme, uygun tetkikleri isteme ve değerlendirme, tedaviyi belirleme ve sonuçlarını takip etmeyi öğretmeye yönelik yoğun uygulamalı eğitim verilir. Dönem IV’de tüm stajlar zorunlu iken Dönem V’de stajların %30’u seçmeli stajlar arasından öğrenci tarafından  seçilerek belirlenir.

Dönem VI ise intörnlük dönemidir. Öğrenciler kendilerinden sorumlu öğretim üyeleri gözetiminde tüm klinik çalışmalarda aktif rol ve sorumluluk alır. Tıp doktorluğuna doğru son adımında beş yılda öğrendiklerini gözetim altında uygulamayı öğrenir. Dönem VI stajlarının da biri seçmeli stajlar arasından öğrenci tarafından  seçilerek belirlenir.