Tıp Fakültesi
|

Çalışma Usul ve Esasları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Koordinatörlüğü Çalışma Usul Ve Esasları

Amaç

MADDE 1- (1) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Tıp Doktorluğu ve Temel Tıp Bilimleri lisans eğitim-öğretiminin koordinasyon içinde yürütülmesinden sorumlu olan kurulun, eğitim-öğretim programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin görev, çalışma ve işbirliği esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Tıp Doktorluğu ve Temel Tıp Bilimleri lisans eğitim-öğretiminin koordinasyon içinde yürütülmesinden sorumlu olan kurulun, eğitim-öğretim programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin görev, çalışma ve işbirliği esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 16, 17 ve 18. Maddeleri ve ………. Tarih ve ……… sayılı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosunca kabul edilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a)      Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu (MÖTEK): Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu’nu

b)     Başkoordinatör: Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu’nun koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,

c)      Başkoordinatör Yardımcısı: Başkoordinatör Yardımcısı öğretim üyesini,

d)     Dönem Koordinatörü: Fakültede her yıl verilecek derslerin, uygulamaların ve sınavların koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,

e)      Dönem Koordinatörü Yardımcısı: Dönem Koordinatörü Yardımcısı öğretim üyesini,

f)       Ders Kurulu Koordinatörü: Fakültede her ders kurulunda verilecek derslerin, uygulamaların ve sınavların koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,

g)      Ders Kurulu Koordinatörü Yardımcısı: Ders Kurulu Koordinatörü Yardımcısı öğretim üyesini,

h)     Sınav gözetmeni: Her akademik yılın başında MÖTEK tarafından belirlenen ve Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesini veya araştırma görevlisini,

 

 

MÖTEK ile İlgili Esaslar

MADDE 5 – (1) MÖTEK, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 4. maddesine göre; Dekan, eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, Başkoordinatör, Başkoordinatör Yardımcısı, Dönem Koordinatörleri ve yardımcılarından teşekkül eder. Dekan veya görevlendireceği eğitimden sorumlu bir Dekan Yardımcısı kurula başkanlık eder. Koordinatörler, her eğitim-öğretim yılı başında Dekan tarafından öğretim üyeleri arasından seçilerek Fakülte Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Başkoordinatör, Başkoordinatör Yardımcısı, Dönem Koordinatörleri ve Yardımcıları akademik yıl bitiminde tekrar görevlendirilebilir.

(2)  MÖTEK ’in Görevleri:

1.       Her eğitim-öğretim yılının sonuna kadar, bir sonraki yılın akademik takvimini belirleyerek Fakülte Kurulunda görüşülmek üzere Dekanlığa sunmak,

2.       Akademik takvimde yer alan lisans eğitim ve öğretimi ile ilgili tüm çalışmaların düzenli ve uyumlu bir biçimde yürütülmesini sağlamak,

3.       Eğitim ve öğretimde aksamalara yol açabilecek zorunlu durumlarda, programdaki değişiklik önerisini Fakülte Kurulunda görüşülmek üzere Dekanlığa sunmak,

4.       Akademik yıl bitimini izleyen bir ay içinde o akademik yıla ilişkin değerlendirmeleri yapmak ve sonuçları Dekanlığa sunmak,

5.       Eğitimin kalitesini yükseltmek için gereken değişiklikleri ve ders araçları ile bunların alt yapısı hakkındaki görüş ve önerileri Dekanlığa sunmak,

6.       Yönetmelik ve yönergelerle ilgili değişiklik, görüş ve önerilerini Dekanlığa sunmak,

7.       Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Dekan’ın eğitim ve öğretim ile ilgiliolarak kuruldan istediği diğer çalışmaları sunmak,

(3)  Başkoordinatör ve Yardımcısı’nın Görevleri:

a)       MÖTEK usul ve esaslarının düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

b)      Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) çerçevesinde ilgili Anabilim/Bilim Dalları tarafından önerilen ve Dönem Koordinatörleri ve Yardımcıları tarafından son hali hazırlanan ders programlarını gözden geçirmek ve Fakülte Kurulunda görüşülmek üzere Dekanlığa sunmak,

c)       Kurul çalışmalarında gerekli koordinasyonu sağlamak,

(4)    Dönem Koordinatörü ve Yardımcısı’nın Görevleri:

a)       Her dönemdeki derslerin sayısını, süresini ve hangi Anabilim/Bilim dallarının ders kurullarına katılacağını, UÇEP çerçevesinde ve ilgili Anabilim/Bilim Dalları ile iletişim halinde belirlemek,

b)      Sorumlu olduğu dönemin ders programlarının başlama ve bitiş tarihleri ile sınav tarihlerini eğitim yılı başlamadan en geç üç ay önce belirlemek,

c)       Sorumlu olduğu dönemin Ders Kurulu Koordinatörleri’ni belirlemek,

d)      Eğitim çalışmalarının programlara uygun olarak yürütülmesini, ilgili öğretim üyeleri ile işbirliği içerisinde sağlamak, tespit edilen aksaklıkları Başkoordinatör’e iletmek,

e)       İlgili öğretim üyesi tarafından AYBÜ Tıp Fakültesi Soru Bankası’na girişi yapılan ve basım öncesi Ders Kurulu Koordinatörleri tarafından kontrolü sağlanan soruları değerlendirmek

f)       Sınavların Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi ’ne uygun olarak yapılmasını sağlamak, bunun için öğrenci işleri birimi ile birlikte sınav yerlerini hazırlamak, sınav gözetmenlerinin görev yerlerini belirlemek,

g)      Eğitim yılı sonunda eğitim çalışmalarının başarısını değerlendirmek ve sonuçları Dekanlığa sunulmak üzere Başkoordinatörlüğe iletmek,

h)      Sorumlu olduğu dönemle ilgili olarak öngördüğü eğitim programı değişikliklerini Başkoordinatörlüğe iletmek.

i)        Ders Kurulu Koordinatörü ve Yardımcıları ’nı öğretim üyeleri arasından belirlemek,

(5)  Ders Kurulu Koordinatörü ve Yardımcısının Görevleri:

a)       Ders kurulunun işleyişi konusunda ilgili dönem koordinatörlüğü ile işbirliği ve iletişim içinde olmak,

b)      İlgili olduğu Ders Kurulunda görevli öğretim üyeleri tarafından AYBÜ Tıp Fakültesi Soru Bankası’na girişi yapılan soruların basım öncesi kontrolünü sağlamak,

c)       İlgili olduğu Ders Kurulu sınavı için, ilgili Koordinatörlük tarafından bildirileceksoru yapısı örneği, soru sayısı ve soru dağılım oranlarına uyulduğunu denetlemek,

d)      İlgili olduğu Ders Kurulunda görevli öğretim üyeleri tarafından AYBÜ Tıp Fakültesi Soru Bankası’na girişi yapılan soruların soru kitapçığı şekline getirilip uygun şekilde çoğaltılmasını sağlamak, soru basımı sırasında basım yerinde bizzat bulunmak,

e)       İlgili olduğu Ders Kurulu Sınavının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

f)       Sınav esnasında sorular veya sınav evrakları ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunların ilgili Dönem Koordinatörlüğüne iletilerek çözülmesini sağlamak,

g)      Sınav sonunda, sınav gözetmenleri tarafından onaylanmış tüm evrakı teslim almak ve ilgili Dönem Koordinatörlüğüne kapalı zarf içinde iletmek,

(6)  Sınav gözetmenlerinin görevleri:

a)       Sınavın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b)      Sınav saatinden en az otuz dakika önce sınav merkezinde olmak ve sınav süresince görevli olduğu sınav salonundan ayrılmamak,

c)       Kopya vb. sınav düzenini bozan her türlü olumsuz gelişmeyi anında Ders Kurulu Koordinatörü ve/veya ilgili Dönem Koordinatörü ’ne haber vermek ve tutanak tutmak,

d)      Sınav esnasında sınav evrakları ve sorular konusunda ortaya çıkabilecek sorunları Ders Kurulu Koordinatörü ve/veya ilgili Dönem Koordinatörü ’ne haber vermek ve tutanak tutmak,

e)       Sınav sonunda aşağıdaki evrakları sayarak eksiksiz olarak Ders Kurulu Koordinatörü ’ne bizzat teslim etmek:

a.       Gözetmenler tarafından da imzalanmış öğrenci yoklama çizelgesi ve sınav tutanağı

b.       Sınav soru kitapçığı

c.       Sınav cevap kağıtları

d.       Boş soru kitapçığı ve cevap kağıtları

f)       Sınav gözetmeninin akademik yılın başında belirlenen ve kendisine tebliğ edilen tarihte sınav gözetmenliği yapmasını engelleyen bir mazeretinin olması durumunda, bu mazeretini ivedilikle Ders Kurulu Koordinatörü’ ne ve/veya ilgili Dönem Koordinatörü ’ne iletilmek üzere Dekanlığa yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.

g)      Sınav gözetmenlik görevine mazeretsiz katılmayan öğretim üyeleri hakkında 21.05.2019 Tarihli 2019/20/01 Sayılı senato kararı ile yürürlüğe giren AYB

Akademik Personelin ve Öğrencilerin Sınavlarda Uyması Gereken Kurallara İlişkin Usul ve Esaslar Madde 4-14 hükmü gereği işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Çalışma Usul ve Esasları, yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7– (1) Bu Çalışma Usul ve Esaslarının hükümlerini Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.