Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Küreselleşmenin beraberinde getirdiği yeni ilişki biçimlerini, yerelden ulusala, bölgeden milletlerarasına uzanan çerçevede yönetebilecek, kriz zamanları ve dönüm noktalarında stratejik kararlar alıp uygulayacak, her geçen gün çok kültürlü, çok derinlikli ve çok boyutlu olmaya yüz tutan değişen toplumsal, yönetsel ve siyasal ilişkileri ileri demokratik usul ve esaslar ile çözebilecek bireylerin yetiştirilebilmesi için siyaset ve kamu politikası sahasında teorik ve alana ilişkin çalışmalar yapılması gerektiği inkar edilemez bir gerçektir. Bu amaçla, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (SBKY), siyaset bilimi, siyasal düşünce, kamu hukuku, kamu yönetimi, kentleşme ve çevre alanlarında küreselden yerele kadar, tarihsel, felsefi ve uygulamaya dönük üst düzeyde araştırma yapmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik olarak tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora program çalışmalarını yürütür. Lisans programında;

        Siyaset ve Yönetim Bilimleri

 

        Siyaset ve Sosyal Bilimler

 

        Yönetim Bilimleri

 

        Hukuk Bilimleri

 

        Kentleşme ve Çevre Sorunları

 

olmak üzee üç anabilim dalına sahip olan SBKY bölümünde, lisans ve lisansüstü öğrencilerin yerel, ulusal, bölgesel ve küresel çapta derinlikli teorik ve saha araştırma yapmaları teşvik edilir. Bu programların amacı, teorik araştırmalar yapacak ve ilerde akademisyen, yönetici, uzman ya da danışman olacak öğrencilerin ilgi duydukları alanla ilgili akademik ve uzmanlık düzeyinde bilgi ve metodolojiyle donatılmasıdır. SBYK bölümünde lisans eğitim dili,  İngilizce olup, hazırlık hariç eğitim süresi 4 yıldır. Bu bölümünden mezun olanlara lisans diploması verilir.

Küreselleşme ile birlikte klasik devlet egemenliğine dayalı ulus-devlet tipi örgütlenmelerin zayıflamaya yüz tuttuğu, yepyeni ulus-üstü, ulus-aşırı, yerel, bölgesel ve küresel ekonomik ve siyasal örgütlenmelerin ortaya çıkmaya başladığı günümüz dünyasında, değişimi okuyabilecek, alternatif değerler manzumesi bağlamında söz konusu değişimi öngörüp yönlendirebilecek ve gerektiğinde kurulu düzeni meşrulaştıran araçsal akıl ve bilgiyi sorgulayacak nitelikli insanın yetişmesi için, siyaset felsefesi, siyaset sosyolojisi, kamu hukuku, kamu yönetimi tarihi, kamu yönetimi politikasının derinlikli bilinmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, Türkiye’nin uluslararası arenada ve bölgede stratejik ve tarihsel konumuna bağlı olarak pozisyonunu koruması ve güçlendirmesi, Türkiye’nin olduğu kadar bölgenin toplum ve siyaset yapısının karşılaştırmalı bir yaklaşımla incelenmesini gerektirmektedir. Bu yüzden, lisans programının üçüncü ve dördüncü sınıfları ile lisansüstü programlarda bölgenin toplum, hukuk, siyaset ve yöneten-yönetilen ilişkileri, kentleşme, çevresel politika konularında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin desteklenmesi ve çalışma konusu ile ilgili bir dili öğrenmesi teşvik edilir.

Öğrencilerin, formel eğitimin verdiği bilgileri bir hap gibi almasının önüne geçerek, öğrencilik sonrası uzmanlık ve çalışma alanlarında karşılaştıkları sorunları analiz etme, onlara çözüm üretme konusunda teşvik edilmeleri konusunda bölüm hassasiyetle durur. Bu nedenle, Türkiye’de ve dünyada güncel gelişmeleri ve değişimleri tartışabilecek, analiz edebilecek, sorgulayabilecek ve en akli çözümler üretebilecek yeterli felsefi altyapıya sahip öğrencilerin yetiştirilmesi, SBKY bölümünün hem lisans hem de lisansüstü programlarda ulaşmak istediği en başta gelen hedeflerden birisidir.

Bölümde İngilizce Yüksek Lisans ve Doktora Programları yürütülmektedir. Ayrıca Tezsiz İkinci Öğretim Türkçe Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır.

Haberler
Etkinlikler