Eğitim Yönetmeliği

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim programlarına katılan öğrencilerin eğitim-öğretim, öğrenci kayıtları, sınav ve değerlendirme, izin, kayıt silme, diploma ve akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin, fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ile sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Genel akademik başarı not ortalamasını,

b) ANO: Yarıyıl akademik başarı not ortalamasını,

c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-DE/ECTS-DS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan sistemi,

ç) Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı ilgili fakülte, devlet konservatuarı ve yüksekokulları,

d) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere dekan, müdür, ilgili bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

e) Dekan: Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı ilgili fakültenin dekanını,

f) Dekanlık: Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı ilgili fakültenin dekanlığını,

g) Fakülte: Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı fakülteleri,

ğ) İlgili kurul: Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurullarını ve yönetim kurullarını,

h) Konservatuar: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarını,

ı) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

i) Meslek yüksekokulu: Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokullarını,

j) Müdür: Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının müdürünü,

k) Müdürlük: Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokulları müdürlüğünü,

l) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Türk İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerini,

m) ÖİBS: Öğrenci işleri bilgi sistemi otomasyon programını,

n) ÖİDB: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

o) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,

ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

p) Rektör: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

r) Seçmeli ders: Öğrencinin, danışmanının muvafakati ile ilgili kurulca önerilen dersler arasından seçerek alabileceği dersleri,

s) Senato: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosunu,

ş) Uzaktan eğitim: Eğitim-öğretimin her düzeyinde basılı malzeme, radyo-televizyon ve bilgi teknolojileri kullanılarak yapılan, öğrenci ile öğretim elemanının aynı mekânda bulunmasını gerektirmeyen eğitim türünü,

t) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

u) Yönetim Kurulu: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ü) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

v) Yüksekokul: Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı ön lisans/lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan yüksekokulları,

y) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşleri, Eğitim-Öğretim Dönemleri ve

Programlarına İlişkin Esaslar

 

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Üniversiteye öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için;

a) ÖSYM tarafından yapılan sınavla yerleştirilmiş olmak,

b) Yatay geçiş ile kabul edilmiş olmak,

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre devlet veya hükümet burslu olarak yerleştirilmesine YÖK tarafından karar verilmiş yabancı uyruklu öğrenci olmak,

ç) Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak,

d) Yurt dışı kontenjanından öğrenci alım kriterlerine göre kabul edilmiş olmak

gerekir.

(2) Konservatuvara alınacak öğrencilerde yukarıdakilerin dışında aranacak genel ve özel şartlar, ilgili kurulun görüşü alınarak Senato tarafından belirlenir.

(3) Üniversitede eğitim-öğretim görmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, kimlik kartlarının tanzimi ve tasdiki, askerliklerinin tecili ve dosyalarının tutulması ile diplomalarının düzenlenmesi işlemleri ÖİDB tarafından yapılır.

(4) Diploma, diploma ekleri, her türlü belgelerin düzenlenmesi ve benzeri diğer iş ve işlemlere ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Üniversiteye kayıt

MADDE 6 – (1) Üniversitenin bir eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri Rektörlükçe belirlenen tarihlerde yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan ve ÖİDB tarafından istenen belgeleri süresi içerisinde sağlayamayan öğrenciler kayıt haklarını kaybederler. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin işlemler adayın yazılı beyanına dayanılarak yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenci başvurusunu kendisi yapar. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar yazılı olarak belirledikleri vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

(3) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının tespit edilmesi halinde hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu öğrencilerin Üniversiteden ayrılmış olmaları hâlinde, diploma ile kendilerine verilen diğer tüm belgeler iptal edilir ve haklarında kanuni işlem başlatılır.

(4) Kesin kaydını yaptıran öğrenci Üniversite akademik takviminde belirtilen süre içinde yeni kaydolduğu birimin öğretim programındaki dersleri alarak işlemlerini tamamlamak zorundadır.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin ödemeleri gereken katkı payı, her türlü öğrenim ücreti ve harçlar, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre Bakanlar Kurulunca her yıl tespit edilen miktarlar üzerinden alınır. Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesindeki hükümlere göre her bir dönem için, öğrencilerin ders durumu ve zorunlu eğitim süresi dikkate alınarak Senato tarafından dönem başlarında belirlenir.

(2) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk %10’a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öderler.

(3) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk %10’a giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öderler.

(4) Belirlenen zorunlu eğitim süreleri içerisinde yan dal veya çift anadal öğreniminin tamamlanamaması nedeniyle ilave ders alınması hâlinde, her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; 2547 sayılı Kanunun ilgili maddelerindeki hükümlere göre hesaplanır.

(5) Zorunlu hazırlık sınıfını ikinci yılda okuyarak başarısız olan ve kendilerine verilen sınav haklarından yararlanmak isteyen öğrenciler, her döneme ait öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 8 – (1) Birimlerde; ilgili kurulların kararları ve Senatonun onayı ile YÖK’ün belirlediği esaslar doğrultusunda örgün normal ve ikinci öğretim, yaygın, açıköğretim, uzaktan eğitim ve yoğunlaştırılmış yaz okulu gibi her türlü eğitim-öğretim yapılabilir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 9 – (1) Eğitim ve öğretim; yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim dönemleri, yarıyıl uygulayan birimlerde güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak staj ve yaz kursları veya yaz dönemi açılabilir. Bunların süresi ve uygulama şekli, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından düzenlenir. Bir yarıyıl yetmiş günden, bir yıl yüz kırk günden az olamaz. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir.

(2) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, eğitim-öğretim yılının başlamasından önce Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 10 – (1) Öğrencilere, öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan ön lisans programlarında dört yıl, lisans programlarında yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlarda dokuz yıldır.

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Azami sürelerin hesaplanmasında, öğrencilerin fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca kabul edilen mazeretleri nedeniyle geçen süreler dikkate alınmaz.

(4) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri ise azami öğrenim süresinden sayılır.

(5) Yabancı dil hazırlık sınıfında bir yılı aşan süreler ise azami öğrenim süresine dâhil edilir.

Yabancı dilde eğitim ve hazırlık sınıfı

MADDE 11 – (1) Ön lisans ve lisans programlarında dersler ilgili kurul önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı alınarak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bir yabancı dilde verilebilir.

(2) İlgili kurulun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile eğitim-öğretimin yapıldığı yabancı dilde yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Eğitim dili Türkçe olup, bir yıl süreli zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlara kayıtlı öğrenciler, hazırlık sınıfına devam etmelerine rağmen başarısız olmaları durumunda bir yılın sonunda lisans programlarına başlayabilirler. Ancak bu tür öğrenciler hazırlık sınıfından başarılı olabilme puanını alamadıkça mezun olamazlar.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 12 – (1) Fakülte/yüksekokulların eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyılın başında ilgili kurullarca düzenlenerek ilan edilir.

(2) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

(3) Senato tarafından uygun görülmesi halinde; birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir ders hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

(4) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Seçmeli dersler; danışmanının görüşü de göz önünde bulundurularak, öğrenci tarafından belirlenir. Zorunlu ve seçmeli dersler teorik ve/veya uygulamalı olarak yapılır.

(5) Her öğrenci, kayıtlı olduğu bölümün zorunlu derslerini almakla yükümlüdür.

(6) Eğitim programlarında yer alacak zorunlu teorik ve/veya uygulamalı derslerin yarıyıllara dağılımı ve yapılacak değişiklikler, bölüm/anabilim/bilim dalının önerisiyle ilgili kurullar tarafından düzenlenir ve Senatonun onayına sunulur. Yabancı dilde verilecek seçmeli dersler dışındaki seçmeli dersler bölüm/anabilim dalının önerisi ve ilgili kurulların onayıyla açılır ve/veya kaldırılır. Öğrenci seçmeli dersi, kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi, başka programların seçmeli veya zorunlu dersleri arasından da seçebilir.

(7) Her dönem için 30 AKTS kredisi olmak üzere ön lisans programlarında 120 AKTS, lisans programlarında 240 AKTS kredisi alınması gerekir.

(8) Öğretim programı, fakülte veya yüksekokulların niteliklerine göre teorik dersler ve/veya uygulamalar, seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışma, arazi uygulaması, staj, bitirme ve benzeri çalışmalarından oluşur.

(9) Üniversite ile yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılan Avrupa Birliği, Socrates-Erasmus-Bologna ve bunun gibi uluslararası anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, öğrenci mübadelesi ve ders alma ile ilgili olarak; yurt dışındaki üniversitelere bir veya daha fazla yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, okudukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır ve bu derslerin seçimi, danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili bölümün teklifi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmeliğin 32 nci maddesine göre değerlendirilir. Öğrenciler değişim programları kapsamında alıp başarılı olduğu derslerin kredisi kadar ilgili kurulun onayı ile kendi bölümündeki derslerden muaf tutulur. Mübadele kapsamında, yurt dışındaki eşdeğer üniversiteden gelen öğrencilere de Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not dökümü (transkript) verilir.

(10) Fakülte/yüksekokullar, ilgili birimlerince kararlaştırılmış olmak ve Senato tarafından onaylanmak koşuluyla, eğitim-öğretim programlarını yarıyıl/yıldaki derslerin tümünden başarılı olunmadıkça bir sonraki yarıyıl veya yıla geçilmemesi ve/veya yarıyıl veya yıldan ders alınamaması esasına dayalı olarak düzenleyebilirler.

(11) Teorik ve uygulamalı dersler içinde seminer, uygulama, klinik uygulama, klinik çalışması, atölye çalışması, laboratuvar çalışması ve inceleme, araştırma gezisi, ödev, bireysel çalışma, mesleksel beceri uygulamaları, hasta başı vizitleri, sınava hazırlanma, alan çalışması, kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje gibi diğer etkinlikler yer alabilir.

(12) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilen Türk İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri, bütün öğrenciler için ortak zorunlu ders olarak verilir.

(13) Zorunlu yabancı dil dersleri, toplam 60 saatten az olmamak üzere, en az iki yarıyıl olarak programlanır ve okutulur.

(14) Türk Dili ile Türk İnkılâp Tarihi dersleri iki yarıyıl haftada ikişer saat olarak verilir.

Çift anadal, yan dal

MADDE 13 – (1) Çift anadal programında; bölümün/programın öğrencileri; lisans öğrenimleri süresince, aynı fakülte/yüksekokul içinde veya dışında kayıtlı oldukları bölüme/programa konu bakımından yakın olan başka bir bölümün/programın derslerini aynı zamanda takip edebilirler.

(2) Kayıtlı oldukları lisans programlarını başarıyla yürüten öğrenciler, ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla yan dal programını takip edebilirler.

(3) Çift anadal programı ve yan dal programı ile ilgili esaslar; 2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, ilgili yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararlarına göre uygulanır.

Uzaktan eğitim programı

MADDE 14 – (1) Üniversiteye bağlı uzaktan eğitim yapan birimlerde ön lisans ve lisans programları kapsamında yapılan öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Derslerin kredi değeri

MADDE 15 – (1) Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilik çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde iş yüküne dayalı olarak ders kredileri hesaplanır.

Ders kayıtları ve kayıt yenileme

MADDE 16 – (1) Kayıt yenileme ve ders alma işlemleri, eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başlamadan akademik takvimde belirtilen tarihler arasında öğrenci otomasyon programına girilerek yapılır. Kayıt yenilemek ve ders almak için öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin yatırılmış olması gerekir. Öğrencilerin kaydının silinmesi halinde, alınan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez. 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca, öğrenim katkı payını ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Ders kayıt işlemlerinden öğrenci sorumludur.

(3) Haklı ve geçerli sebeplerle belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin, Senatoca belirlenen süre içinde ilgili birime başvurmaları gerekir. Başvurular, ilgili birim yönetim kurulunca geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla karara bağlanır.

(4) Belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen, haklı ve geçerli sebepleri olmayan öğrenciler, o yarıyıl veya yılda derslere devam edemez ve sınavlara giremezler.

(5) Kayıt yenilenmemesi sebebiyle kaybedilen süreler, 2547 sayılı Kanunda belirtilen azami öğrenim süresinden sayılır.

(6) İkinci öğretimde öğrenim gören ve birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti ödeme hakkını kazanan öğrenciler öğrenimlerine yine ikinci öğretimde devam ederler.

Oryantasyon ve akademik danışmanlık

MADDE 17 – (1) Kesin kayıtları yapılan birinci sınıf öğrencilerine; Üniversiteyi tanıtmak amacıyla, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ile ÖİDB’nca müştereken oryantasyon programları düzenlenebilir.

(2) Öğrencilerin eğitim-öğretimle ilgili veya diğer sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce bölüm başkanlıklarının önerisi ve birim yönetim kurulunun kararıyla öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ön şart

MADDE 18 – (1) Öğretim planındaki herhangi bir dersin alınabilmesi için, alt yarıyıllardan belirli ders ve derslerin başarılmış olması, ön şart olarak kabul edilebilir. Herhangi bir dersin alınabilmesindeki ön şart, bölümün teklifi ve ilgili kurulun kararı ile belirlenir.

Ders alma/ders silme

MADDE 19 – (1) Öğrenciler birinci ve ikinci yarıyıllarda programlarında açılan dersleri almak zorundadırlar.

(2) Üçüncü yarıyıldan itibaren önceki yarıyıllardan ders ve ayrı ders niteliğindeki laboratuvar, proje ve benzeri çalışmaları tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan öğrenciler; öncelikle tekrarlayacakları dersleri almak, tekrarlanacak derslerin farklı yarıyıllardan olması ve öğrencinin haftalık programıyla çakışması durumunda ise en alttaki yarıyıl derslerinden başlamak şartı ile bulundukları yarıyıla ait dersleri alabilirler.

(3) Öğrenciler, tekrarlamak veya ilk defa almak zorunda oldukları derslerin çokluğu dolayısıyla, kayıtlı bulundukları yarıyıl derslerinin bir kısmını veya tamamını almayabilirler, ancak bu şekilde yazılmama, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen zorunlu öğretim süresinin işlemesine engel olmaz.

(4) Öğrenciler, üçüncü yarıyılın başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde danışmanının onayını alarak tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç kaydoldukları dersten kayıtlarını sildirebilir veya programlarına yeni dersler ekleyebilirler. Programlarına yeni ders ekleyen öğrenciler, geçen süre için bu derslerden devamsız sayılırlar. Ayrıca kayıt yaptırdıkları bir dersten ilgili yarıyılın başlangıcından itibaren altı hafta içerisinde tümüyle çekilebilirler.

(5) Güz veya bahar dönemlerinde öğrencilerin kaydolacağı derslerin toplam kredi miktarı, o yarıyıl için belirlenmiş toplam kredi miktarı ile bu miktarın 1/3’ü oranındaki kredinin toplamını aşamaz. Öğrenci birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda ise, ilgili yönetim kurulunun kararı ile yukarıda tanımlanan yarıyıl toplam kredisi üst sınırı aşılarak öğrencinin bu yarıyılların her birinde en çok iki ders daha almasına izin verilebilir.

(6) Alt yarıyıllara ait AGNO’ su 2,00 (CC)’nin altında olan öğrenci devam eden yarıyılda ilgili yarıyılın kredisini aşmayacak şekilde önkoşulsuz dersleri alabilir. İlgili kurul bu durumdaki öğrencilerin fazladan bir ders almasına izin verebilir.

(7) Bir üst yarıyıldan veya yaz okulundan ders alarak, daha kısa sürede mezun olabilmek için, AGNO’nun en az (BB) 3.00 olması gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, normal dönem derslerinden ayrı olarak üst yarıyıldan en fazla üç ders alabilirler. Bu öğrencilerin, takip eden yarıyıllarda da aldıkları bütün dersler, genel akademik başarı not ortalamasına katılır.

(8) Öğrenciler başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan dersler yerine, kayıtlı oldukları bölüm tarafından uygun görülen ve kredi bakımından eş olan dersleri alırlar.

(9) Öğrenciler öğretim planlarında yer alan Üniversite dışındaki inceleme ve araştırma çalışmalarına katılmak zorundadırlar.

(10) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslarda önşartlı olarak gösterilen stajlarını, aynı esaslarda belirtilen dersleri başarı ile tamamlamaları halinde yapmaya hak kazanırlar.

(11) Öğrenciler süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

(12) Öğrenci azlığı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için normal ve ikinci öğretim birleştirilerek ders yapılan programlar ve ders programının çakışmasından dolayı ilgili kurullar tarafından uygun görülen öğrenciler dışında; normal öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretimden ders alamazlar.

(13) Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm başkanlığının teklifi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile diğer üniversitelerden güz, bahar dönemleri ile açılan yaz okullarında ders alabilirler. Bu şekilde ders alma her dönem için en fazla bir ders olabilir.

Uygulama ve stajlar

MADDE 20 – (1) Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Derslerden muafiyet

MADDE 21 – (1) ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlara girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri bir yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olmaları ve diğer yükseköğretim kurumundan ve/veya uzaktan eğitim kurumundan alınan derslerin geçer notlarının bu Yönetmeliğin 32 nci maddesine göre muaf (MU) ile değerlendirilebilmesi için, dekanlığa/müdürlüğe muafiyet istediği dersleri içeren bir dilekçe ve ekinde onaylı not döküm belgesinin aslı ile başvurmaları gerekir. Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın/yılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır.

Devam zorunluluğu

MADDE 22 – (1) İlk defa alınan veya devamsızlıktan dolayı başarısız olunup tekrar edilen teorik derslerin %30’undan, uygulamalar, laboratuvar ve benzeri çalışmaların %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci başarısız sayılır. Öğrencilerin devam durumları, derse giren öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıkları sebebiyle sınava girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi, yarıyıl/yılsonu sınavından önce derse giren öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

(2) Devamsızlık haricinde bir sebepten başarısız olunup tekrar edilen derslerin teorik kısımlarına devam etme mecburiyeti yoktur.

Ders tekrarı

MADDE 23 – (1) Öğrenciler, yarıyıl başında ders alma formlarına, öncelikle başarısız ve tekrarlamak zorunda oldukları dersleri yazmak zorundadırlar.

(2) Ders kredisi değerlendirilmesinde en son alınan başarılı olduğu kredi değeri geçerlidir.

Bitirme çalışması

MADDE 24 – (1) Öğrencinin, mezun olmadan önce istenen meslekî düzeye ulaştığını gösteren bir bitirme çalışması yapması, ilgili program bölüm başkanlığının teklifi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile zorunlu tutulabilir. Bitirme çalışmasını alabilme şartları, çalışmanın dağıtılması, teslimi, sınavı ve değerlendirilmesi, ilgili kurulların görüşleri alınarak Senato tarafından hazırlanacak esaslarla belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarının Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar

 

Sınavlar

MADDE 25 – (1) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, ek sınav, staj sonu sınavı ve muafiyet sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.

b) Ortak zorunlu derslerde en az birer ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu derslerin sınavlarının katkı oranları eşit olarak alınır.

c) Puanlamaya tabi tutulan bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır puan almış sayılır. Ayrıca, öğrencilerin puanlamaya tabi tutulan, ancak yapmadıkları veya katılmadıkları ödev, seminer, panel gibi yarıyıl/yıl içi etkinlikleri de aynı şekilde değerlendirilir.

ç) Öğrenciler, fakülte/yüksekokul yönetimleri tarafından yazılı olarak ve/veya Üniversitenin resmi internet sitesinde duyurulan sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde öğrenci kimlik belgeleriyle sınava girmek zorundadır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi halinde aldığı not iptal edilir.

d) Ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir.

(2) Sınav türleri ve esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Kısa süreli sınavlar, yarıyıl/yıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saati içerisinde yapılan sınavlardır.

b) Ara sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

1) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayı, kapsam, biçim ve değerlendirme özellikleri dersi verecek öğretim elemanı tarafından belirlenerek bölüm başkanlığına bildirilir ve öğrencilere derslerin başladığı ilk hafta ilan edilir. Ders içerisinde/kapsamında yapılan proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları ara sınav yerine kullanılabilir.

2) Not ortalamasına katılmayan dersler eğitim-öğretim planında belirtilir. Sınav gerektirmeyen eğitim-öğretim çalışmaları ilgili kurulca tespit edilerek eğitim-öğretim planında belirtilir ve bu konuda ÖİDB’na da bilgi verilir. Bu durumda öğrencinin harf notu yarıyıl/yıl içi çalışmaları değerlendirilerek takdir edilir.

3) Proje, bitirme çalışması ve seminer dersleri için ara sınav yapılmaz.

4) Aynı yarıyıl veya yıl içinde programlanan derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı günde yapılabilir.

5) Haklı ve geçerli görülen bir mazeretle ara sınava giremeyen öğrencilere ilgili kurul kararı ile belirlenen tarihte mazeret sınavı yapılır.

c) Yarıyıl/yılsonu sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

1) Yarıyıl/yılsonu sınavları, ilgili birimlerce yazılı olarak ve Üniversitenin resmi internet sitesinde ilan edilen yer, tarih ve saatlerde iki haftaya yayılarak yapılır.

2) Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen devam şartının ve varsa yarıyıl başında dersi verecek öğretim elemanı tarafından belirlenen ve ilan edilen şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl/yılsonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye (DZ) devamsız harf notu verilir.

ç) Mazeret sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

1) Ara sınavlara, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde yer alan haklı ve geçerli bir sebepten dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır.

2) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, sınav haklarını ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanırlar.

3) Yarıyıl/yılsonu sınavlarının mazeret sınavı bütünleme sınavıdır.

4) Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavını kapsayacak şekilde uzun süreli mazereti bulunanlara tek mazeret sınav hakkı verilir.

5) Bütünleme ve mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı açılmaz.

d) Muafiyet sınavı: Senato kararıyla muaf olunması uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları açılır. Muafiyet sınavının esasları Senato tarafından belirlenir.

e) Bütünleme sınavları; ilgili birimlerce yazılı olarak ve Üniversitenin resmi internet sitesinde ilan edilen yer, tarih ve saatlerde yapılır. Bütünleme sınavından alınan puan yarıyıl/yılsonu sınavı puanı olarak değerlendirilir. Bütünleme sınavları ile ilgili uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

f) Ek sınava ilişkin esaslar şunlardır:

1) Son yarıyıla/yıla kadar kayıtlı olduğu programın en fazla üç dersi dışında diğer derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve genel akademik başarı not ortalaması 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciye ek sınav hakkı tanınır. Genel akademik başarı not ortalamasına katılan ve başarısız olunan en çok üç ders için en geç izleyen yarıyılın/yılın başına kadar bir defaya mahsus ek sınav hakkı verilir. Tıp Fakültesinde bu süre aile hekimliği dönemi eğitimi-intern eğitimine kadardır.

2) Son yarıyılda/yılda (FF) ve (FD) notu almadıkları halde, genel akademik başarı not ortalaması 2,00’ın altına düşen öğrenciler, son iki yarıyılda/yılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten ek sınava girebilirler. Bu sınav haklarını, takip eden yarıyıl/yıl başlangıcındaki ders kayıt haftasında kullanırlar. Bu sınava girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz.

3) Bu sınavlarda başarısız olan öğrenci başarısız olduğu dersleri açıldığı ilk dönemde ders kaydı yaptırarak almak zorundadır.

4) Ek sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler ilgili dönem için belirlenen yoğunlaştırılmış yaz okulu öğretim ücretine göre ders başına düşen miktarı banka hesabına yatırarak sınav başvurusunda bulunabilir.

Sınav programları

MADDE 26 – (1) Sınav programları; kısa süreli sınavlar hariç, ilgili birimce hazırlanır ve sınavlardan en az on gün önce yazılı veya internet ortamında ilan edilir. Sınav günleri ve yerleri dekanlığın/müdürlüğün bilgisi olmadan değiştirilemez. Resmi tatiller dışındaki cumartesi ve pazar günlerinde de sınav yapılabilir.

(2) Sınavlar ilgili birim yönetimleri tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarınca yapılır. Sınavın yürütülmesinden dersi okutan öğretim elemanı ve görevli gözetmenler birlikte sorumludur.

(3) Sınavlarda engelli öğrenciler için, dekanlık/müdürlük tarafından gerekli düzenlemeler yapılır.

(4) Öğrenci sınav zamanlarının çakışmasından dolayı giremediği sınav için ilgili fakülteye mazeret sınavı hakkı için başvurabilir ve bu öğrenciye ilgili kurul kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 27 – (1) İlgili öğretim elemanı yürüttüğü derse ait not çizelgeleri ve sınav belgelerini, bölüm-anabilim dalı başkanlığına tutanakla teslim eder. Dekanlık veya müdürlük ayrı bir arşivde bu evrakı iki yıl tutmak zorundadır.

Sınav sonucuna itiraz ve maddi hata

MADDE 28 – (1) Öğrenci; sınav sonuçlarının ÖİBS’ de ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili dekanlık veya müdürlüğe bir dilekçe ile başvurarak sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekanlık veya müdürlük maddi bir hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için sınav kağıdını ilgili bölüm başkanı aracılığıyla dersin sorumlu öğretim elemanına inceletir. Yapılan inceleme sonucu değişiklik oluşmamışsa bu durum öğrenciye bildirilir.

(2) ÖİBS’de açıklanan başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olduğunun belirlenmesi halinde, sonuç ilgili kurul kararı alınarak ÖİDB’ye ve öğrenciye bildirilir. Gerekli değişiklikler ÖİDB tarafından yapılır.

Sınavlarda kopya

MADDE 29 – (1) Sınavlarda veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı, kopya yaptırdığı veya kopya yapılmasına yardım ettiği anlaşılan öğrenci/öğrenciler o dersten başarısız sayılır ve bu öğrenci/öğrenciler hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Başarı durumlarının ilanı

MADDE 30 – (1) Yarıyıl/yılsonu sınavı ve bütünleme sınavı sonuçları dersi veren öğretim elemanı tarafından akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ÖİBS’ye girilerek öğrencilere ilan edilir.

(2) Bulundukları yarıyıl/yılsonu sınavı bitiş tarihi itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden, yarıyıl akademik başarı not ortalaması 3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl/yıl onur öğrencisi; 3,50-4,00 arasında olanlar yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl/yılsonunda ÖİDB tarafından yazılı olarak ve Üniversitenin resmi internet sitesinden ilan edilir.

Ders başarı notu

MADDE 31 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzerlerinde gösterdiği başarı ile yarıyıl/yılsonu sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.

(2) Yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrenci yarıyıl/yıl içi çalışmalarına bakılmaksızın o dersten başarısız sayılır.

Notlar

MADDE 32 – (1) Sınavlar mutlak veya bağıl ölçütlere göre değerlendirilir.

(2) Dersin sorumlu öğretim elemanı; ders ölçme ve değerlendirme kriterlerini yarıyıl başında ilk derste öğrencilere ilan etmek ve bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirmek zorundadır.

(3) Harfle ilan edilen başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Başarı notu            Katsayı                 Puanı

AA                             4.00                       90-100

BA                             3.50                       80-89

BB                             3.00                       70-79

CB                             2.50                       65-69

CC                             2.00                       60-64

DC                             1.50                       55-59

DD                             1.00                       50-54

FD                             0.50                       40-49

FF                              0.00                       39-0

W                              --                            --

MU                           --                            --

DZ                             0.00                       0

GR                             0.00                       0

b) Bunlardan;

1) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birisini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

2) İlgili yarıyıl/yılsonu itibariyle AGNO 2,00 ve üzeri olduğunda, bitirdiği yarıyıl ve bir önceki yarıyıla ait DC ve DD başarı notu aldığı derslerin şartlı olarak başarıldığını belirtir.

3) Yarıyıl/yıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere DZ notu verilir ve öğretim elemanınca yarıyıl/yılsonu sınavından önce ilan edilir. Bu öğrenciler, yarıyıl/yılsonu sınavına alınmazlar.

4) Yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmadan GR notu verilir.

5) DZ ve GR notları, FF gibi işlem görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

6) FF notu alan öğrenciler bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda tekrarlar.

7) Diğer yükseköğretim kurumlarında alınan derslere ait geçer notlara (MU) notu verilir. Bu dersler AGNO hesabına katılmaz.

8) DZ notu, genel akademik başarı not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür. DZ ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyılda/yılda tekrar alınır.

Akademik başarı not ortalamaları

MADDE 33 – (1) Öğrencinin akademik başarı not ortalaması her yarıyıl sonunda hesaplanır. Bu hesaplama sırasında, öğrencinin yarıyıl akademik başarı not ortalaması (ANO) ve genel akademik başarı not ortalaması (AGNO) olmak üzere iki ortalama elde edilir.

(2) Yıllık olan derslerin/etkinliklerin notu dersin alındığı yılın sonundaki yarıyıla katılarak akademik başarı not ortalamaları belirlenir.

(3) Bir yarıyılın akademik başarı not ortalamasını hesaplamak için; öncelikle, bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden/etkinliklerden elde ettiği notların katsayısı ile o derslerin/etkinliklerin kredi değerlerinin çarpımından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra bütün derslerden/etkinliklerden elde edilen bu sayı, derslerin/etkinliklerin kredi değerleri toplamına bölünür. Bulunan değer yarıyılın akademik başarı not ortalaması olarak adlandırılır.

(4) Genel akademik başarı not ortalaması ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin/etkinliklerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

(5) Akademik başarı not ortalamalarının hesaplanmasında sonuçlar virgülden sonra iki basamak kullanılarak ifade edilir.

(6) Birinci ve ikinci öğretim öğrencilerinden ilk %10’a girenlerin tespiti, her bir yarıyıl sonundaki yarıyıl akademik başarı not ortalaması hesabına göre yapılır. Yıllık eğitim programı uygulayan bölümlerde yılsonu akademik başarı not ortalaması hesabına göre yapılır.

Başarısızlık durumu

MADDE 34 – (1) Başarı baraj notu en az 2,00 (CC)’dir. En son hesaplanan genel akademik başarı not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenci başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları dersleri almak zorundadırlar. Ayrıca öğrenciler istedikleri takdirde, başarılı oldukları diğer dersleri de tekrarlayabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Silme, Mazeretler, Kayıt Dondurma, İzinler, Tebligat ve Adres Bildirme,

Geçişler, Bölüm veya Birim Değiştirmeye İlişkin Esaslar

 

Üniversiteden ayrılma, kayıt silme ve sildirme

MADDE 35 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenciler dekanlığa/müdürlüğe bir dilekçe ile başvururlar. Yapılan başvurular ilgili kurul tarafından karara bağlanır. Bu öğrencilerin ÖİDB tarafından kayıtları silinir ve ilgili birime bilgi verilir. Kaydı silinen öğrenciye; kayıt evrakı içinde verdiği ortaöğretim diploması ya da mezuniyet belgesi, isteği üzerine geri verilir. Kendi isteği ile ayrılan öğrencinin Üniversiteye kaydı yeniden yapılmaz.

(2) Öğrencinin Üniversiteden kaydının silinmesi halinde ödemiş olduğu harç ve ücretler iade edilmez.

(3) Kaydını sildiren öğrenci, Üniversiteye dönmek isterse, ilk başvuran öğrencilerle aynı kurallara tabi tutulur.

(4) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarılma cezası almış olan öğrencilerin Üniversiteden ilişikleri kesilir.

(5) İlişik kesme hususunda diğer ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Mazeretler

MADDE 36 – (1) Öğrencilerin mazeretli sayılmasına, geçerli nedenlerin varlığı halinde, ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için kanıtlayıcı belgelerin, mazeretin sona ermesinden itibaren en geç beş işgünü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe verilmiş olması gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Öğrencilerin sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için sağlık raporlarının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alınması gerekir.

(3) Öğrenciler mazeretli kabul edildikleri süre içinde derslere ve sınavlara giremez. Bu durumda girmiş oldukları derslerin yoklamaları ve sınavlardaki notları geçersiz sayılır.

(4) Bir yarıyılda mazeretli geçen toplam süre, ilgili yarıyılın ders başlaması ve bitmesi süresindeki gün sayısının yarısını geçmesi durumunda öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan, o yarıyıl için öğrenci ilgili yönetim kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır.

(5) Yıllık eğitim yapan programlarda mazeretli geçen toplam süre, bir yarıyılın ders başlaması ve bitmesi süresindeki gün sayısının yarısını geçmesi durumunda öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan, o yıl için öğrenci ilgili yönetim kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır.

(6) Mazeretlerle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Kayıt dondurma

MADDE 37 – (1) Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanların ortaya çıkması halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt dondurmalarına izin verilebilir.

(2) Kayıt dondurmak için başvurular, en geç ilgili yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar yapılır. Sağlık sebebiyle yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır.

(3) Haklı ve geçerli sebepler nedeniyle eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl, yıl sisteminde ise bir yıl süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak sağlık raporu nedeniyle kayıt dondurma işlemlerinde bu sınır uygulanmaz.

(4) Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıldan/yıldan az olamaz. Öğrenci kayıt dondurduğu yarıyılda/yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez.

(5) Kayıt donduran öğrencinin azami kanuni öğrenim süresi, kayıt dondurma süresi kadar artırılır.

İzin ve görevlendirme

MADDE 38 – (1) Bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 29 uncu maddesine göre yurt içinde ve yurt dışında müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler görevlendirme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılır.

(2) Üniversite ile ilgili faaliyetlere katılan öğrencilerin izinli ve mazeretli sayılmalarına ilgili yönetim kurulu karar verir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 39 – (1) Öğrencilere her türlü tebligat aşağıdaki yollardan biriyle yapıldığında tamamlanmış sayılır:

a) Öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği ikamet adresine taahhütlü olarak yapılması.

b) Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılması.

c) İlgili birimin resmi e-posta adresinden, öğrencinin kayıt sırasında bildirdiği e-posta adresine yapılması.

ç) Üniversitenin ilan panolarına asılması.

(2) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri ikamet adresi ve e-posta adreslerini değiştirdikleri halde bunu ÖİDB’na yazılı olarak bildirmemiş veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin, Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat yapılmış sayılır.

(3) Öğrenciler, ilgili birim yönetimi tarafından yapılan yazılı, görsel, işitsel ve Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

Disiplin işleri

MADDE 40 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 41 – (1) Benzer öğretim kurumlarından yatay geçiş işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu ve Senatonun kararlarına göre yürütülür. Yatay geçişler Senato tarafından belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup intibak işlemleri ilgili kurullar tarafından yapılır.

(2) Meslek yüksekokulları ve açıköğretim önlisans programları mezunlarının lisans programlarına kabulleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Üniversite içi bölüm ve birim değiştirme

MADDE 42 – (1) Öğrenciler, Üniversite içinde benzer bölümler ve birimler arasında ilgili kurullarca teklif edilip Senato tarafından belirlenen esaslara göre geçiş yapabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bitirme Derecesi, Mezuniyet Tarihi, Diplomalar ve Verilme Şartları

 

Bitirme derecesi

MADDE 43 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve genel akademik başarı not ortalaması 2,00 veya daha yüksek olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.

Mezuniyet tarihi

MADDE 44 – (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavın OİBS’ye işlenip onaylandığı tarihtir. Ancak, bu tarihe kadar staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, bu çalışmalarının tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur. Mezuniyetleri, müteakip akademik yıla taşan öğrencilerin, o yarıyılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

Diplomalar ve verilme şartları

MADDE 45 – (1) Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler, ilgili mevzuat hükümlerine göre Senato tarafından belirlenir.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(3) Diploma ve geçici mezuniyet belgeleri öğrencinin kendisine veya noter onaylı vekiline verilir.

(4) Lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan ve ilk iki yılın bütün derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile ön lisans diploması verilir.

(5) Lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin başvurmaları halinde meslek yüksekokullarına intibakları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(6) İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden öğrenciler ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlara ön lisans diploması verilmez.

(7) Ön lisans diplomasını alarak lisans programından ilişiği kesilenlerin, kendilerine tanınan kanuni bir haktan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek istemeleri halinde ön lisans diplomalarını iade etmeleri gerekir.

(8) AKTS-DE/ECTS-DS kredilerine ve yurt dışındaki diğer üniversitelerin kredi sistemlerine karşılık gelen diploma ekinin düzenlenmesi ile diğer uluslararası eğitim-öğretime ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgesinin kaybedilmesi

MADDE 46 – (1) Diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgelerini kaybedenlere, aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri şartıyla ve Üniversite Yönetim Kurulunca kabulü halinde bir defaya mahsus olmak üzere bu belgelerin ikinci nüshaları verilir:

a) Diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgesini kaybedenler ülke çapında dağıtımı yapılan bir gazetede üçer gün ara ile iki kez kayıp ilanı verirler. Kayıp diploma, kayıp diploma eki veya kayıp sertifika başlığını taşıyan bu ilanda; diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgesinin nereden alındığı, numarası, mezuniyet tarihi, kaybedildiğinden hükmü kalmadığı, belgenin vasıflarına ait diğer bilgilerin belirtilmesi şarttır.

b) Diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgesinin alındığı yere yapılacak olan başvuruda, başvuru dilekçesine kayıp ilanının çıktığı gazete ve bir adet kimlik belgesi fotokopisi ve bir fotoğraf eklenir.

c) Kayıtlar göz önünde tutularak başvuru incelenir ve başvurudaki isteğin kabul edilip edilmeyeceğine Üniversite Yönetim Kurulu karar verir. İsteğin kabulü halinde diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgesinin ikinci nüshası hazırlanır. İkinci nüsha ibaresi konularak düzenlenecek ikinci nüshada asılda bulunan bilgiler ve imza sahiplerinin ad ve soyadı yer alır, ancak düzenlendiği tarihteki dekan, yüksekokul, enstitü veya merkez müdürü ve Rektör tarafından imzalanır. Diploma ekinin ikinci nüshası Öğrenci İşleri Daire Başkanı tarafından imzalanır.

ç) Tahribata uğraması nedeniyle orijinal şekli ibraz edilen diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgeleri için ilan şartı aranmadan aynı yol izlenerek ikinci nüsha verilir.

d) İkinci nüshaları kaybedenlere başka nüsha verilmez, yalnız daha önce aslının ve ikinci nüshasının düzenlendiği ve kaybedildiğini belirten kayıp belgesi verilir. Kayıp belgesinin verilmesinde de ikinci nüshaların verilmesi usulü uygulanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Engelli öğrenciler

MADDE 47 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alır.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

Dışarıdan ders izleme

MADDE 48 – (1) Fakültelerde/yüksekokullarda açılan dersleri izlemek isteyen kişilere Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde, ilgili yönetim kurulunca izin verilebilir. Bu kişiler kayıt yaptırdıkları dersler için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır. Dışarıdan ders izleme izni verilenlere diploma verilmez, ancak istemeleri halinde kendilerine derse katılım belgesi verilir.

Diğer üniversitelere kayıtlı öğrencilerin ders almaları

MADDE 49 – (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler, ders almak istedikleri ilgili bölümün görüşü ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile gerekli şartları yerine getirerek, Üniversitede özel öğrenci statüsünde bir yarıyılda en fazla bir dersi alabilir. Bu öğrencilere, ders kaydı yaptırdıkları fakültenin veya yüksekokulun ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu durumdaki öğrencilere kayıt yaptırdıkları dersler için sadece not durum belgesi verilir.

Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ile işbirliği

MADDE 50 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca, ortak program açılabilir. Ortak programlar ile ilgili uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrenci mübadelesi çerçevesinde Üniversite tarafından en az bir yarıyıl olmak üzere, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir, yurt içindeki ve yurt dışındaki bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Bu süre içinde, öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrencinin, danışmanının onayı ile yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitede aldığı dersler ve bunların başarı notuna nasıl yansıtılacağı, ilgili kurul tarafından kararlaştırılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato ve ilgili kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 52 – (1) 30/6/2011 tarihli ve 27980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.