Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|

Ödünç Verme Hizmeti

Üniversitemizin öğretim elemanları, idari personeli, öğrencileri Kütüphane Hizmetleri Yönergesinde belirlenen esaslar çerçevesinde kütüphaneden yararlanabilirler:

(1) Üniversitenin öğretim elemanı, idari personeli, öğrencileri (lisans ve lisansüstü) ve protokol imzalanan üniversitelerin öğretim elemanı, (kurum kimlik kartı ve kaşeli-imzalı protokol formu ile) kayıt yaptırdıktan sonra kütüphanelerden ödünç kitap alabilirler.

(2) Üniversitelerarası işbirliğinin (KİTS) gereği olarak, diğer üniversitelerin öğretim elemanlarına ancak kendi kütüphaneleri aracılığı ile ödünç kitap verilebilir.

(3) Kütüphanelerden Üniversitede görevli öğretim elemanı ve idari personele kurum kimlik kartları, öğrencilere, öğrenci kimlik kartları, protokol imzalanan üniversitelerin öğretim elemanına kurum kimlik kartı ve kaşeli-imzalı protokol formu karşılığı ödünç verme işlemi yapılır.

(4) Ödünç alınabilecek kitap sayısı, iade ve uzatma süreleri aşağıdaki gibidir;    

        Kullanıcı

    Adet

      Süre

    Uzatma

Öğretim elemanı

    10 kitap

    30 gün

   2  uzatma

İdari personel                        

    5 kitap

    30 gün

   2 uzatma

Doktora öğrencisi                

    10 kitap

    30 gün

   2 uzatma

Yüksek Lisans öğrencisi

    10 kitap

    30 gün

   2 uzatma

Lisans / Önlisans öğrencisi

    5 kitap

    15 gün

   2 uzatma

(5) Kullanıcılar başka kullanıcı üzerindeki kitapları iade tarihinden itibaren 3 gün süreyle sistem üzerinden 2 kitap ayırtabilir. Rezerv edilen kitap veya kitapları 3 gün içinde almadıkları takdirde sistemden otomatik olarak rezerv süresi dolan kitaplar diğer kullanıcılara ödünç verilir. Rafta bulunan yayınlar için ayırtma yapılamaz.

(6) Ödünç verme süreleri gerektiğinde kütüphane yönetimi tarafından yeniden düzenlenebilir.

(7) Üniversitenin bütün öğretim elemanı ve  idari personeli ile öğrencileri kütüphaneye kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren kütüphanemiz üyesidirler.

(8) Kullanıcılar alınan yayınları başka kişilere devredemezler.  

(9) Daire Başkanlığı gerektiğinde ödünç verme süresi dolmadan kullanıcılardan materyallerin iadesini isteyebilir.

(10) Kullanıcılar tarafından çok kullanılan kitaplar kullanıcıların isteği veya kütüphane yönetiminin ve öğretim üyelerinin kararıyla rezerv kitaplar bölümüne konulur. Bu kitaplar iki saat süreyle kütüphane içinde ödünç verilir. Başka bir kullanıcı tarafından istenmez ise süre iki saat daha uzatılabilir.

(11) Başkasına ait kimlik kartı ile ödünç materyal alınamaz. Başkasının kimliği ile ödünç materyal almaya çalışanlar hakkında gerekli idari, hukuki ve cezai işlem yapılır.

(12) Üzerinde gecikmiş bilgi kaynağı olan kullanıcı, bu bilgi kaynağını iade etmeden yeni bilgi kaynağı ödünç alamaz ve süre uzatma işlemi yapamaz.

(13) Bilgi kaynaklarının kullanma sürelerinin uzatma işlemi kütüphane web sitesinden ve kütüphane ödünç biriminden yapılabilir. 

** Ödünç verilemeyecek kitap ve diğer materyaller

 Aşağıda belirtilen kütüphane kitap ve materyalleri dışarıya ödünç verilemez:

a) Başvuru/müracaat eserleri (Abstrakt, indeks, sözlük, ansiklopedi, v.b.),

b) Tezler,

c) Görsel-işitsel araçlar,

d) Rezerve kitaplar,

e) Ciltlenmemiş süreli yayınlar ile bunların son sayıları,

f)  Müzik notaları,

g) Atlas, harita ve slâytlar,

h) Koleksiyon parçaları, heykel, sanatsal v.b. materyaller,

ı) Yazma ve nadir basma eserler

i) Bağlı kütüphane birimlerinin önerileri üzerine Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller.

(2) Kullanıcılar, bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlanabilirler. 

** Gününde iade edilmeyen kitap ve diğer materyaller

(1) Ödünç aldığı kitap ve benzeri materyali en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen kişi, başkaca hiç bir işleme gerek bulunmaksızın süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün için gecikme cezası ödemekle yükümlüdür.

(2) İade tarihini hatırlatmak kütüphanenin sorumluluğunda değildir. Ödünç alınan bilgi kaynaklarını zamanında iade etmek kullanıcının sorumluluğundadır.

(3) Kitap gün cezalarının silinebilmesi için 1- 30 uncu güne kadar 1 (bir) kitap, sonrasında her 30 (otuz) güne 1 (bir) kitap bağışı olmak şartıyla bağış yapılır. Bağış yapılacak kitabın ne olacağı kütüphaneci tarafından istek listesinden seçilerek belirlenecektir. Ceza ikiden fazla tekrarlandığında 1 dönem ödünç kitap verilmez.

Ödünç alınan kitap ve materyalin yıpratılması ve kaybı

(1) Bir kitap veya benzeri materyali ödünç alan kişi, o kitap ve materyalde dikkatsiz veya kötü kullanma sonucu meydana gelen yıpranma ve hasarı gidermekle yükümlüdür. Bu durumda o kişinin ödemek zorunda olduğu miktar, o kitap veya materyalin o günkü değeri ve meydana gelen hasarın miktar ve niteliği göz önüne alınmak sureti ile Daire Başkanının oluşturacağı 3 kişilik bir komisyon olan değer takdir komisyonu tarafından belirlenir.

(2) Ödünç alınan materyalin yıpratılması veya kaybedilmesi durumunda;

  1. Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyali öncelikle piyasadan aynen temin ettirilir.
  2. Bunun mümkün olmadığının belgelenmesi halinde materyalin o günkü değeri üzerinden %100 işlem ücreti alınır.
  3. Kaybedilen yayın, iade tarihinden önce kütüphaneye bildirilmezse ayrıca gecikme cezası alınır.
     

(3) Yukarıdaki yıpranma ve kayıptan dolayı değer takdir komisyonunca belirlenen miktar Rektörlüğün onayına sunulur. Rektörlüğün onayına istinaden üniversitenin gelir bütçesine kaydedilmesi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca ilgiliden tahakkuk ve tahsil edilir.

(4) Bir yıl süresince raftaki yerinde ulaşılamayan bilgi kaynakları için “kütüphane çalışanlarının hiçbir kusuru olmadan kaybedilmiş” gibi işlem görür.