Yönetim ve Organizasyon

YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YÖNETİM VE ORGANİZASYON DOKTORA PROGRAMI

 

AKADEMİK KADRO  

Prof. Dr. Nilay Alüftekin Sakarya  

Prof. Dr. İsmail Erol

Prof. Dr. Rafet Aktaş

Prof. Dr. Kerim Özcan

Prof. Dr. Ali İhsan Özdemir

Doç. Dr. Ali İhsan Akgün

Doç. Dr. Hasan Engin Şener

Doç. Dr. Özge Gökbulut Özdemir

Doç. Dr. İlker Murat Ar

Dr. Öğr. Üyesi Murat Ulubay

Dr. Öğr. Üyesi Hande Özgen

Dr. Öğr. Üyesi Merve Ertürk Acar

 


 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON - YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ)

* Lisansüstü eğitim - öğretim Cinnah Yerleşkesi'nde yapılmaktadır.

PROGRAMIN AMAÇLARI

Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programı, öğrencilere hem ulusal hem küresel iş ortamlarının getirdiği kuramsal ve pratik yönetim ve organizasyon sorunlarına çözüm üretmek için ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu program, öğrencilerin hem ulusal hem küresel ölçekteki yönetim bilgi ve becerilerini, küreselleşmenin getirdiği yeni durum ve talepleri anlayacak ve onlara uyum sağlayacak şekilde geliştirmeyi hedeflemektedir.

Programın hedefleri şunlardır:

 • Öğrencilerin stratejik düşünme yeteneklerini geliştirmek,
 • Öğrencilere günümüz organizasyonlarını kavramalarını sağlayaack kuramsal yaklaşımların bilgisini sunmak, 
 • Öğrencilerin yönetici kariyerlerinde yardımcı olacak liderlik becerilerini geliştirmek,
 • Öğrencilere bilimsel araştırma yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak,
 • Öğrencileri gerekli girişimci, yenilikçi ve yaratıcı becerilerle donatmak.

PROGRAM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Öğrencilerin, toplamda 120 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredilik, 8 ders, 1 seminer dersi, ve 1 yüksek lisans tezi olmak üzere 3 temel yükümlülük alanını tamamlamaları beklenmektedir. Seminer dersinde, öğrencilerin yüksek lisans tezleri için bir araştırma önerisi geliştirmeleri istenmektedir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, yüksek lisans tezi araştırmasına başlamaktadırlar. Bu konuda diğer düzenleme ve kurallar için Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne başvurulabilir. 


KABUL ŞARTLARI

Bu programa başvurabilmek için, adayların aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekir:

 • 4 yıllık bir lisans programı diploması (uluslararası öğrenciler diplomalarının YÖK aracılığıyla denkliğini almış olmaları)
 • Lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının en az 2,5/4,0
 • ALES sınavından en az 65 puan (EA puan türünde) veya uluslarası denkliği olan sınavlardan (GMAT veya GRE) eşdeğer puan
 • YDS 65, YÖKDİL 70, TOEFL 75 ve YÖK eşdeğerliği gösteren diğer sınavlardan eşdeğer puan

 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON - TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE)

* Lisansüstü eğitim - öğretim Cinnah Yerleşkesi'nde yapılmaktadır.

Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı, çalışma hayatının içindeki bireylerin yönetim bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmış bir programdır.

KABUL ŞARTLARI

Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için, adayların aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekir:

 • 4 yıllık bir lisans programı diploması (uluslararası öğrenciler diplomalarının YÖK aracılığıyla denkliğini almış olmaları)

 • Lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının en az 2,0/4,0

 

PROGRAMIN AMAÇLARI

Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı, çalışma hayatının içindeki bireylerin yönetim bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmış bir programdır. Program, yönetim ve organizasyon alanındaki küresel ve Türkiye’ye özgü pratik ve teorik bilgiyi bütünleştirerek sunmayı amaçlamaktadır. Programın amaçları;

 • öğrencilere, temel yöneticilik formasyonu kazandırmak,
 • öğrencilerin girişimcilik ve yenilikçilik becerilerini geliştirmek,
 • öğrencilere, etkili iletişim ve liderlik becerileri kazandırmak,
 • öğrencilere, dünyada ve Türk iş ortamındaki gelişmeleri yorumlayabilme becerisi kazandırmak,
 • öğrencilere, sistematik düşünerek sorun çözme becerisi kazandırmaktır.

PROGRAM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Programdan başarıyla mezun olabilmek için, öğrencilerin 10 ders ve bitirme projesini geçerek, 90 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredisini tamamlaması gerekmektedir. Bitirme projesinde öğrencilerin yönetim pratiğindeki bir soruna, öğrendikleri kavramlardan yararlanarak çözüm önerileri getirmeleri beklenmektedir. Programın azami süresi üç yıldır. Dersler, 18:00-21:00 saatleri arasında, Cinnah Caddesi No:16 adresindeki binamızda yapılmaktadır. Tezsiz Yüksek Lisans Derecesine sahip olan öğrenciler, ancak lisans dereceleriyle doktora programına başvurabilirler.


PROGRAMIN YAPISI

 • Birinci Yarıyıl
  • ISL 551 Stratejik Yönetim 6 AKTS
  • ISL 553 Örgüt Kuramı 6 AKTS
  • Seçmeli Ders 6 AKTS
  • Seçmeli Ders 6 AKTS
  • Seçmeli Ders 6 AKTS
 • İkinci Yarıyıl
 • ISL552 Örgütsel Davranış 6 AKTS
 • ISL554 İnsan Kaynakları Yönetimi 6 AKTS
 • Seçmeli Ders 6 AKTS
 • Seçmeli Ders 6 AKTS
 • Seçmeli Ders 6 AKTS
 • ISL 550 Bitirme Projesi 30 AKTS

 • Üçüncü Yarıyıl

SEÇMELİ DERSLER

 • ISL 555 İş Etiği 6 AKTS
 • ISL556 Araştırma Yöntemleri 6 AKTS
 • ISL 557 Uluslararası Yönetim 6 AKTS
 • ISL558 Türk İş Sistemi 6 AKTS
 • ISL 559 İnovasyonun Sosyal Yönleri 6 AKTS
 • ISL561 Girişimcilik 6 AKTS
 • ISL562 İşletmeler Arası İşbirliği ve Rekabet 6 AKTS
 • ISL 563 Karşılaştırmalı Yönetim Sistemleri 6 AKTS
 • ISL 564 Değişim Yönetimi ve Örgüt Geliştirme 6 AKTS
 • ISL566 Proje Geliştirme ve Yönetimi 6 AKTS
 

 


 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON - DOKTORA PROGRAMI

* Lisansüstü eğitim - öğretim Cinnah Yerleşkesi'nde yapılmaktadır.

PROGRAMIN AMAÇLARI

Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı, yönetim ve organizasyon teorilerine önemli katkılar yapabilmeyi sağlayacak bilimsel düşünme ve araştırma yeteneklerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Bu program, ulusal ve küresel ölçekteki yönetim ve organizasyon gündemlerini daha iyi kavrayabilme ve açıklayabilme niyeti olan araştırmacı ve akademisyenlere esin vermeyi amaçlamaktadır. Bu program, yönetici kariyeri yapmak isteyen kimseler için uygun değildir. Program, öğrencileri sosyal bilimler felsefesi, araştırma tasarımı ve veri analizi teknikleri konularında donatırken, aynı zamanda onların stratejik yönetim, organizasyon teorisi ve örgütsel davranış alanlarından birinde uzmanlaşmalarını sağlamaktadır.

Bu programın amaçları şunlardır:

 • Öğrencileri çoklu-paradigmalı organizasyon çalışmaları alanına tanıştırmak,
 • Öğrencileri farklı araştırma metodolojilerini kullanarak bilimsel araştırma yapabilecek bilgi ve becerilerle donatmak, 
 • Öğrencilerin, ulusal ve uluslararası yönetim bilgilerini entegre ederek yönetim ve organizasyon kuramlarına katkıda bulunabilmelerini sağlamak.

PROGRAM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Yüksek lisans derecesi olan öğrencilerin 8 ders ve 1 semineri tamamlamaları; yeterlilik sınavını geçmeleri; bir tez önerisi hazırlayarak başarıyla sunmaları ve son olarak doktora tezlerini başarıyla savunmaları gerekmektedir. Mezuniyet için, toplamda 180 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredilik bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi beklenmektedir. Yalnızca lisans derecesiyle kabul edilen öğrencilerin, bunların dışında 6 dersi daha tamamlamaları gerekir; dolayısıyla toplam 240 AKTS tamamlamaları gerekmektedir. Seminer dersinde, öğrencilerin doktora tez önerilerini hazırlamaları beklenmektedir. Yeterlilik sınavını geçen öğrenciler doktor adayı olurlar ve doktora tezleri üzerine çalışmaya başlarlar. Mezun olabilmek için öğrencilerin ayrıca, hakemli bir dergiye bir makale sunmaları ve editoryal kabul mektubu almış olmaları beklenmektedir. Azami öğrenim süresi 6 yıldır.


KABUL ŞARTLARI

Programa başvurabilmek için, adayların aşağıdaki asgari şartları sağlaması beklenmektedir:

 • Lisans derecesi veya tezli yüksek lisans derecesi (uluslararası öğrencilerin diplomaları için YÖK denklik onayı almış olmaları)
 • Lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması en az 3,00/4,00 veya yüksek lisans ortalaması 3,00/4,00 
 • ALES puanı en az 75 (EA) veya lisans derecesi olan adaylar için 55 veya Uluslararası sınavlardan dengi puan (GMAT)
 • İngilizce yeterlilik sınavından, YDS veya YÖKDİL sınavlarından en az 85 puan veya uluslararası sınavlardan dengi puan  (TOEFL veya IELTS).
 • Doktora eğitim ve araştırmaları için hedef ve amaçlarınızı gösteren bir niyet mektubu.

Haberler