Genel Bilgi

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

T.C. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türkiye’de mevcut devlet üniversiteleri içinde genelde “Fen-Edebiyat veya Edebiyat Fakültesi” adı altında kurulan diğer fakültelerden farklı olarak “İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi” adıyla kurulan ilk fakülte olma özelliğine sahiptir.

Eğitim, araştırma, bilim insanı yetiştirme, topluma katkı şeklinde dört temel bileşenden oluşan bir misyonu gerçekleştirmeyi amaçlayan üniversitemiz, ‘standart nitelikler’ kazandırmayı amaçlayan lisans eğitiminin yanı sıra lisansüstü eğitimlere aynı derecede ağırlık vererek daha üst düzeyde ihtiyaç duyulan ileri düzeyde uzmanlaşmış insan kaynağının yetişmesinde önemli bir rol oynamayı misyon edinerek,  gelinen aşamada, ülkemizin uluslar arası arenada rekabet üstünlüğü elde etmesini olanaklı kılacak yüksek nitelikli insan yetiştirme merkezlerinden biri haline gelecektir. 

Giderek küçülen ve küreselleşen dünyada bölgesel ve küresel güç olma yolunda hızla ilerleyen ülkemizi, ulusal ve uluslararası ortamlarda sosyal bilimler alanında başarıyla temsil edebilecek bilgi ve beceriyle donatılmış, yerel değerlerin yanı sıra evrensel değerlere de yabancı olmayan, teknolojik yeniliklere sonuna kadar açık, bilimsel araştırma ve geliştirmenin önemini kavramış yeni bilim insanlarının ve öğretmenlerin yetiştirilmesi, üniversitemizdeki İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden karşılanması hedeflenmektedir.

Edebiyattan tarihe, sanattan felsefeye, doğu ve batı filolojilerinden sosyoloji ve psikolojiye dek uzanan 13 Bölüm ve 46 Anabilim Dalı’ndan oluşan geniş yelpazeli eğitim-öğretim disiplinlerini bünyesinde barındıracak olan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türkiye’nin sosyal bilimlerin hemen her sahasında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek, ilgili bilim dallarında lisans ve lisansüstü seviyede çağdaş eğitim sisteminin gerektirdiği şartları haiz bir eğitim-öğretim gerçekleştirmek, insanı ve toplumu doğrudan ilgilendiren çok çeşitli alanlarda bilimsel araştırmalarda bulunmak, bu araştırmalardan elde edilen teorik bilgileri ve verileri günlük hayatın ihtiyaçlarına ve sorunlarına cevap verecek şekilde pratiğe dönüştürmek, özellikle çağdaş düşünceye, kültüre ve sanata ülke, toplum ve birey yararına yön vermek ve nihayet Üniversitemize bağlı diğer Fakültelerin ihtiyaç duydukları disiplinler arası derslerin verilmesini sağlamak amacındadır. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi;

 1. Batı Dilleri ve Edebiyatları,
 2. Bilim Tarihi,
 3. Bilgi ve Belge Yönetimi,
 4. Doğu Dilleri ve Edebiyatları,
 5. Dilbilimi,
 6. Felsefe,
 7. Psikoloji,
 8. Medya ve İletişim,
 9. Mütercim Tercümanlık (İngilizce)
 10. Sanat Tarihi,
 11. Slav Dilleri ve Edebiyatları,
 12. Sosyoloji,
 13. Tarih,
 14. Türk Dili ve Edebiyatı, 

şeklinde alfabetik sıralanarak 14 bölümden oluşmaktadır. Önümüzdeki yıllarda Antropoloji, Coğrafya ve Halkbilim Bölümlerinin açılması düşünülmektedir.

Vizyon, Misyon ve Temel Hedef

Misyon

Fakültemiz; eğitim, araştırma, bilim insanı yetiştirme, topluma katkı adıyla dört temel bileşenden oluşan bir misyonu gerçekleştirmeyi, yenilik, patent, lisans ve benzeri bilgi yoğun ürünleri ortaya çıkarmaya götürecek çalışmaları kurumsallaştırarak ve teşvik ederek ülkemizin uluslararası arenada rekabet üstünlüğü elde etmesini olanaklı kılacak yüksek nitelikli insan yetiştirme merkezlerinden biri olmayı amaç edinmiştir.

Ayrıca Fakültemiz; ülkelerin zenginlik, gelişmişlik ve uygarlık yarışında stratejik bir etkiye sahip nitelikli insan kaynağını oluşturmada, lisans ve lisansüstü eğitime eşit derecede kaynak ayırarak eğitim anlayış ve yaklaşımında bir fark yaratmayı da kendine görev edinmiştir.

Vizyon

Kurumsal vizyonu; bilim insanı yetiştiren, özgür düşünce üreten, topluma rehber olan ve manevi-ahlaki değerlere saygın anlayış temelleri üzerinde oluşturup, kuruluş ve kurumsallaşmasını rekabetçi temelde gerçekleştirerek kendisini bir dünya üniversitesi olarak konumlandırmak ve bu bağlamda bünyesinde yüksek nitelikli fakülteler ve araştırma merkezleri kurarak, akademik özgürlük, esnek ve özerk yönetsel yapılar geliştirme, eğitim, araştırma, iyi donatılmış yönetim alanları gerçekleştirmeye, ulusal ve yerel dinamiklerden beslenerek öncelik ve önem vermektir.

Temel Hedef

Bilgi geleneği oluşturamama” gibi bir sorunu olan batı-dışı toplumlarda Üniversitemiz; ulusal ve uluslararası ölçekte sürdürülebilir bir başarı elde edebilmesi için, bu temel sorunu aşacak fikir, iddia ve vizyona sahip insanları uygun bir ortamda buluşturmayı ve bu bilgi geleneğini oluşturamamanın temel nedeni “epistemik toplulukların” gelişmesini teşvik edecek ve buna olanak tanıyacak ortam, koşul ve ruh sağlayabilecek paradigmal düzeyde düşünen kişileri bir araya getirmeyi, paradigmal tartışmalar yapacak formal ve informal ortamlar oluşturmayı ve devamlılığı sağlayacak teşvik sistemlerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

1. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Günümüz dünyasında çeşitli dillerin bilinmesine duyulan ihtiyacın giderek artması, ülkeler arasındaki sınırların büyük ölçüde ortadan kalkması ve ekonomik ilişkilerin küresel boyutlara ulaşması, Cumhuriyet’in ilk yıllarından başlayarak Türkiye’de belli başlı Batı dillerinin öğretilmesini kaçınılmaz hale getirmiştir. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Avrupa nüfusunun büyük bölümünü oluşturan ve Batı medeniyetinin oluşumunda öncü rol oynamış olan beş büyük ülkenin ve milletin dillerini, edebiyatlarını ve kültürlerini öğretmek, bu dillere ihtiyaç duyulan her alanda okuma, yazma, konuşma ve anlama becerisine sahip dil bilir elemanlar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 

2. Bilim Tarihi Bölümü

İnsanlık tarihinin bin yıllar boyunca geçirdiği sürekli gelişim ve değişimin bilime ve bilimsel gerçeklere yansımalarını araştıran ve elde ettiği sonuçları modern bilimin daha ileri noktalara taşınması ve gelişmesi yolunda yeni nesillere aktaran “Bilim Tarihi” disiplini, sosyal bilimler alanında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Türkiye’de az sayıda fakülte bünyesinde yer alan Bilim Tarihi Bölümü, bilimin gelişmesine katkıda bulunan her milletten bilim insanlarının yanı sıra, uzun zaman göz ardı edilmiş bulunan Doğulu toplumların, özellikle de Türklerin bilim dünyasına kazandırdıkları değerlerin incelenmesi ve gün ışığına çıkarılması doğrultusunda çalışmalar yaparak bu alanda önemli bir boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.

3. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Türkiye’de uzun süre “Kütüphanecilik Bölümü” adıyla faaliyet gösteren, ancak son zamanlarda “Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü” adı altında müfredatları yeniden düzenlenen bu bölümün temel amacı önceleri sadece kütüphaneci yetiştirmek iken, son yüzyılda basın-yayın dünyasında yaşanan büyük değişimler doğrultusunda dokümantasyon, enformasyon ve arşivcilik alanlarında elde edilen teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek için çalışma sahasını genişletmiştir. Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı ve baş döndürücü gelişmeler sayesinde, bilginin işlenebilme, erişilebilme ve iletilebilme kapasitesi son derece artmış ve hızlanmıştır. Bilgisayar ve internet teknolojisinin günümüz okuyucusuna ve araştırmacısına sunduğu imkânlar, küresel bilgi ağları üzerinde dolaşan bilgi birikimine daha hızlı ulaşma ve bunlardan azami şekilde yararlanabilme ihtiyacını büyük ölçüde artırmıştır. Bilgi çağı adı verilen bu dönemde, bilgi toplumunun ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşmasını mümkün kılan verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ilgililere aktarılması işi, Bilgi ve Belge Bölümlerine duyulan ihtiyacın giderek artmasına neden olmaktadır. Kitapları basit yöntemlerle tasnif ederek kataloglamaktan ve okuyucuya sunmaktan ibaret olan klasik kütüphanecilik yöntemlerinin terk edildiği ve çağımızın ihtiyaçları doğrultusunda her geçen gün yeni bilgiye erişim sistemlerinin kurulduğu günümüzde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin üniversite çatısı altında yer alması zaruri bir hal almıştır.

 1. Arşivcilik,
 2. Bilgi Yönetimi, 

anabilim dallarından oluşan  Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, klasik ve modern bilgi kaynaklarının bir araya getirilmesi, gerek klasik yöntemlerle, gerek güncel teknoloji araçları yardımıyla işlenmesi, düzenlenmesi, erişimi, yayımı ve okuyucuya ulaştırılması sürecini hızlandıracak insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur.

4. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı Çin, Japonya ve Kore gibi Uzak Doğu ülkeleri ile insanlık tarihi boyunca büyük medeniyetlerin beşiği olmuş Ortadoğu bölgesinde yer alan, üstelik Türk kültür ve medeniyetinin bin yıllar boyunca doğrudan doğruya irtibat halinde bulunduğu Arap, Fars ve Kafkasya havzasının önemli dillerinden sayılan;

 1. Mütercim Tercümanlık (Arapça),
 2. Çin Dili ve Edebiyatı,
 3. Ermeni Dili ve Edebiyatı,
 4. Fars Dili ve Edebiyatı,
 5. İbrani Dili ve Edebiyatı,
 6. Japon Dili ve Edebiyatı,
 7. Kore Dili ve Edebiyatı,

anabilim dallarından oluşan Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, adı geçen dillerin klasik edebiyatlarının öğretilmesi, okutulması ve gerekli hallerde Türkçeye kazandırılmasının yanı sıra, bu ülkelerle modern Türkiye arasında kurulacak siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için gereken dil bilir insan gücünü yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

5. Dilbilimi Bölümü

1982 yılından önce Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü içinde bir ders olarak okutulan Dilbilimi, bu tarihten sonra, önce Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde yeni bir Anabilim Dalına dönüştürülmüş, ardından pek çok üniversitede müstakil bir bölüm olarak kurulmuştur. Dilbilimi disiplini 20. yüzyılın başlarından itibaren bütün dünyada büyük önem kazanmış, dillerin kökenleri, gelişimleri, değişimleri, imkân ve kabiliyetleri, farklı diller arasındaki akrabalık bağlarının tespiti ve karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarının yapılabilmesi bakımından önemli bir bilim dalı haline gelmiştir. Dilbilimi eğitiminin ana hedeflerinden birisi öncelikli olarak Türk diline ve edebiyatına katkıda bulunmak, Türk dilinin yapısal sorunlarına çözümler bulmak, karşılaştırmalı dil incelemeleri yapmak, dilbilimi teorilerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, Türkçe dilbilgisinin modern yöntemlerle incelenmesini sağlamak ve en önemlisi Türkçenin anadili ve yabancı dil olarak öğretimi konusunda çalışmalar yapmaktır. Türkiye’de henüz yeterli sayıda Dilbilimi Bölümü bulunmadığından Fakültemiz bünyesinde Dilbilimi Bölümü kurulmuştur.

6. Felsefe Bölümü

Sosyal bilimlerin en önemli alanlarından birisi olan Felsefe disiplini, insanın evrendeki varoluş serüvenine, insan-doğa ve insan-tanrı ilişkisine dair sorulara cevaplar arayan, bu sorulara verdiği cevapları belli bir sistematik mantık ölçüsü içinde kurallara bağlayarak insan düşüncesine yön veren bir bilim dalıdır. İnsanlık tarihiyle yaşıt olan felsefe, hemen her çağda çeşitli milletlere, dinlerde, kültürlere ve medeniyetlere mensup filozoflar tarafından geliştirilmiş, ilkçağ felsefesinden başlamak üzere, Yunan felsefesi, Hint Felsefesi, Uzak doğu felsefesi, İslam felsefesi, mantık, bilim tarihi, felsefe tarihi, devlet ve toplum felsefesi, iletişim felsefesi, dil felsefesi, bilim felsefesi, modernizm, postmodernizm, estetik, sanat felsefesi, zihin felsefesi, çevre ve teknoloji felsefesi, insan hakları, tarih felsefesi gibi çok çeşitli sahalarda akıl yürüterek insanın, toplumun, devletlerin ve milletlerin tarihinde öneminden hiçbir şey yitirmeksizin günümüze dek ulaşmıştır. Sorgulamanın ve eleştirel düşüncenin anahtarı olan felsefe, insan hayatının hemen her alanında önemli bir yere sahiptir.

 1. Felsefe Tarihi,
 2. Sistematik Felsefe ve Mantık,
 3. Türk-İslam Düşüncesi Tarihi,

anabilim dallarından oluşan Felsefe Bölümü, klasik ve çağdaş felsefe akımlarının derinlemesine ele alındığı bir bölüm olarak Türk düşünce hayatına önemli katkılarda bulunmayı amaçlamaktadır.

7. Psikoloji Bölümü

Psikoloji, insanoğlunun geçirdiği zihinsel süreçlerle bunların davranış boyutundaki yansımalarını ve karşılıklarını ele alan bir bilim dalıdır. Pek çok bilim dalına nispetle yeni bir alan sayılabilecek psikoloji disiplini, bir sosyal bilim olduğu kadar tıp bilimleri içinde de önemli bir yere sahiptir. İnsan davranışlarını oluşturan zihinsel ve duygusal süreçleri çeşitli değişkenlere bağlı olarak inceleyen psikoloji, insanın sadece normal davranışlarıyla değil, aynı zamanda bireyin kendisiyle veya başkalarıyla ilişkilerini düzenleyen anormal davranışlarla da ilgilenir.

 1. Gelişim Psikolojisi,
 2. Klinik Psikoloji,
 3. Psikometri,
 4. Sosyal Psikoloji,
 5. Uygulamalı Psikoloji,

anabilim dallarından oluşan Psikoloji Bölümü, ülkemizde ihtiyaç duyulan nitelikli psikologlar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

8. Medya ve İletişim Bölümü

Medya ve İletişim alanında, kurumların ve örgütlerin işleyiş ilkeleri ile uygulamaları konusunda öğrencilere kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiler vermeyi amaçlayan Medya ve İletişim Bölümü; Gazetecilik, Radyo ve Televizyon Yapımcılığı, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler Uzmanlığı vb. alanlarda profesyoneller yetiştirmeyi kendisine misyon edinmiştir. Medya ve İletişim Bölümü yapısında bulunan;

 1. Gazetecilik,
 2. Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
 3. Radyo, Sinema ve Televizyon,

anabilim dalları ile kitle iletişim kurumlarının, araçlarının ve örgütlerinin yapı ve işlevlerine ilişkin eleştirel ve sorgulayıcı düşünebilmelerini sağlayan, bilimsel yönteme ilişkin bilgileri kazanmış, yazma ve konuşma becerileri ile analitik düşünme yetenekleri gelişmiş, milli şuura sahip entelektüelleri yetiştirme hedefinde hızla yol almaktadır. Geleceğin iletişimcilerinin bilgili, etik değerlere saygılı, iletişimin toplumsal gelişmedeki seçkin yerini bilen ve bu yönde çalışan ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi olan gerçek iletişimcileri ve medyacıları yetiştirmeyi kendisine vizyon edinmiştir.

9. Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Bölümü

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) lisans programı olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında eğitim vermeye başlayan bölümümüzün amacı bilimsel yöntemler dahilinde çeşitli alanlarda (edebiyat, hukuk, iktisat, tıp, medya, sosyal ve fen bilimleri, vb.) İngilizce-Türkçe dilleri arasında yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek, dünya görüşü gelişmiş, bilgili, mesleki ve kültürel manada donanımlı mütercim ve tercümanların yetiriştirilmesidir. Birçok nedenden ötürü, günümüz toplumları birbirleriyle daha önce hiç olmadığı kadar etkileşim halinde bulunmaktadır. Dolayısıyla da kültürlerarası iletişimin ve anlaşmanın önemi giderek artmaktadır. Bunun için öğrencilerimizin hem Türkçe hem İngilizce dillerindeki yetkinliklerine ve çeviri dalındaki kuramsal ve eleştirel bilgi birikimine ek olarak, Türk ve İngiliz kültür ve toplumsal kurumlarına dair bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.  Bölüm olarak hedefimiz üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda mesleki ve insani manada donanımlı bireyler yetiştiren, mezunlarının saygın kurum ve kuruluşlarca istihdam edilmek üzere tercih edildiği, ulusal ve uluslarası tanınırlığı olan, disiplinlerarası çalışmalarla bilim dünyasına katkılar sağlayan, çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaktır.

10. Sanat Tarihi Bölümü

Sanat Tarihi, resim, heykel, mimari ve el sanatları gibi plastik sanat dallarının tarihî süreç içindeki gelişimini izleyen, Bizans, İslam, Avrupa ve Türk sanatlarının ana dönemlerini araştıran, bu sanat dallarının değişik coğrafî ve kültürel ortamlarla ilişkilerini ve alış verişlerini ortaya koyan, bu araştırmaları bilgi ve belgeye dayandırarak yorumlayan bir bilim dalıdır. Bu cümleden olarak Türk sanatının Orta Asya'dan başlayarak İslam öncesi ve sonrası dönemleri, İslami dönem Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı İmparatorluğu dönemleri, Batı etkisi altındaki Türk sanatı, erken Hıristiyan ve Bizans sanatı, Avrupa sanatı, modern sanat gibi alanlar incelenmekte, sanat kuramları, sanat terminolojisi ve teknik resim gibi konular üzerinde durulmaktadır. Bundan dolayı, geçmişin mirasını günümüz üzerinden geleceğe taşımak gibi önemli bir misyon üstlenen nitelikli sanat tarihçilerinin yetiştirilmesi, sanat eserlerinin gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde bırakılması ve yeni sanat eserlerine imza atacak sanat uzmanlarının eğitilmesi amacıyla Fakültemizde;

 1. Bizans Sanatı,
 2. Türk ve İslam Sanatı,

anabilim dallarını içeren Sanat Tarihi Bölümü kurulmuştur.

11. Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Dünyadaki en büyük coğrafî alana sahip Rusya Federasyonu’na bağlı pek çok ülkede, çok sayıda insan tarafından konuşulmakta olan Rus dili, gerek klasik dönemlerde yetiştirdiği düşünce ve edebiyat adamlarıyla, gerek günümüz dünyasındaki siyasi ve ekonomik önemiyle Türkiye açısından vazgeçilmez ülkelerden birisidir. Bu büyük ve önemli ülkenin dil, edebiyat, tarih ve kültürünü öğretmek ve Türkiye’nin kamuda veya özel sektörde ihtiyaç duyduğu dil bilir elemanları yetiştirmek amacıyla Fakültemizde Slav Dilleri ve Edebiyatları Tarihi Bölümü adı altında Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı kurulmuştur.

12. Sosyoloji Bölümü

Çağdaş sosyal bilimlerin gözde alanlarından birisi olan sosyoloji, toplumsal hayatla birlikte şekillenen sosyal ilişkileri, sosyal kurumların ortaya çıkış ve gelişim süreçlerini belirleyen ilkeleri, öncelikle belgelerden hareketle gözlemleme, birebir görüşme ve anket yapma gibi tekniklerle saha araştırması yapmak suretiyle ortaya koyan bir bilim dalıdır. “Genel Sosyoloji ve Metodoloji", "Kurumlar Sosyolojisi", "Uygulamalı Sosyoloji" ve "Toplumsal Yapı ve Değişme" gibi alt dallara ayrılarak incelenen sosyoloji disiplini, birbirleriyle yakından ve sıkı sıkıya ilişkili pek çok konunun bir arada incelenmesini öngörmektedir. Bunlar arasında kurumlar sosyolojisi, sosyoloji tarihi, ekonomi, aile sosyolojisi, istatistik, organizasyon sosyolojisi, kent sosyolojisi, suç sosyolojisi, gelişme sosyolojisi, siyaset sosyolojisi, edebiyat sosyolojisi, iletişim sosyolojisi, çevre gibi konular bulunmaktadır. Günümüzde gittikçe daha çok önem ve değer kazanan bu alanda ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanların ve araştırmacıları yetiştirmek üzere,

 1. Toplumsal Yapı ve Değişme,
 2. Uygulamalı Sosyoloji,
 3. Kurumlar Sosyolojisi,
 4. Genel Sosyoloji ve Metedoloji,

anabilim dallarından oluşan Sosyoloji Bölümü kurulmuştur.

13. Tarih Bölümü

Tarih, dil ve coğrafya bilinci bir milleti ayakta tutan en önemli unsurlardandır. Bu bilinçten yoksun milletlerin varlıklarını devam ettiremedikleri bilinen bir gerçektir. Sosyal bilimler alanının en önemli dallarından birisi olan tarih disiplini, tarih biliminin gerektirdiği araştırma ve inceleme yöntemleri çerçevesinde geçmişten hareketle geleceği inşa etmeyi amaçlar. Genel dünya tarihi içinde son derece önemli bir yere sahip olan Türk tarihi, başta Anadolu olmak üzere Orta Asya’dan Balkanlar’a, Afrika’dan Orta Doğu’ya alabildiğine geniş bir coğrafyada ve uzun yüzyıllar boyunca şekillenmiş zengin bir tarihtir. Bu bağlamda ülke genelinde millî bir tarih bilincinin oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Bu bakımdan Filoloji, Coğrafya ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile arasında doğrudan ve sıkı bir bağ bulunan Tarih bölümünün açılması zaruri olduğundan Fakültemiz bünyesinde;

 1. Eskiçağ Tarihi,
 2. Genel Türk Tarihi,
 3. Ortaçağ Tarihi,
 4. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi,
 5. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,
 6. Yakınçağ Tarihi,
 7. Yeniçağ Tarihi,

anabilim dallarından oluşan Tarih Bölümü kurulmuştur.

14. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Dünya üzerinde en çok konuşulan dillerden birisi olan Türk Dili, binlerce yıldan bu yana Balkanlardan Orta Asya’ya uzanan çok geniş bir coğrafyada, kullanılmakta olup Türkiye Türkçesi dışında, bugün önemli ölçüde farklılaşmış olan tarihî lehçelerine ek olarak Azerice, Kırgızca, Özbekçe, Kazakça, Türkmence gibi onlarca farklı lehçeye sahiptir. Son derece zengin bir sözlü ve yazılı edebî birikime sahip olan Türkiye Türkçesi tarihî süreç boyunca önemli değişikliklere uğramış, Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve günümüz Türkçesi olmak üzere üç ana dönemden geçmiştir. Özellikle klasik dönemlerde meydana getirilmiş on binlerce edebî eser, alfabe değişikliğinin de etkisiyle kütüphane raflarında tozlanmaya terk edilmiş olup sadece uzmanları tarafından okunabilmekte ve anlaşılabilmektedir. Türk kültür ve medeniyet tarihinin kesintisiz bir şekilde yazılabilmesi ve gün ışığına çıkarılabilmesi hiç kuşkusuz bu eserlerin günümüz bilim dünyasına ve okuyucusuna kazandırılmasıyla mümkün olacaktır. Üniversitelerimizde bulunan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri öncelikli olarak bu görevi yerine getirmek üzere kurulmuş olmakla birlikte, bu alanda çalışan bilim insanı sayısının henüz istenen sayıda olmadığı görülmektedir. Türk kültürünün en önemli ve ayrılmaz parçası olan Türk edebiyatının tarihî süreç içinde geçirdiği değişim ve gelişimin tanınması, Türk dilinin geleceği açısından son derece önemlidir. Fakültemiz bünyesinde;

 1. Eski Türk Dili,
 2. Eski Türk Edebiyatı,
 3. Yeni Türk Dili,
 4. Yeni Türk Edebiyatı,
 5. Türk Halk Edebiyatı,

anabilim dallarından oluşan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, bu anlamda eksikliği hissedilen büyük boşluğu doldurmayı, mevcut bölümlerle işbirliği halinde edebî değerlerimizin yeniden hayat bulmasını, Türk dili ve edebiyatının yeniden dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki seçkin konumuna ulaştırılmasını, Türkçenin sadece edebî dil olarak değil, bir bilim dili olarak da hak ettiği yere gelmesini amaçlamaktadır.