Genel Sekreterlik
|

AYBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi kabul edildi

single

4 Haziran 2022 tarih ve 32856 Sayılı Resmi Gazetenin 5672 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile üniversitemiz tarafından gösterilen alanlar 4691 sayılı Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesi gereğince Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edilmiştir. 

Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak amacıyla çıkarılan kanuna ve üniversitemizin Bilgi, İrade, Cesaret, Hız anlayışına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek olan proje tüm paydaşlarımıza ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak tüm kurum ve kuruluşlar ile bilim kadınları ve bilim adamlarının hizmetine sunulacaktır. 

Alt yapı, idare binası, AR-GE binası, atölye ve kuluçka merkezi inşası ile atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılımlar ile AR-GE ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji iş birliği programları ile ilgili giderler konularında birçok destekler ve muafiyetler sağlayacak olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile yeni teknolojilerin geliştirilmesine, yüksek maliyetli teknolojilerin daha düşük maliyetlerle üretilmesine, yüksek teknolojilerin transferi ve yaygınlanştırılmasına ve ülke sanayisinin uluslararası düzeyde rekabetine katkı sağlayacaktır.