Endüstri Mühendisliği
|

Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Programın Amacı

Farklı disiplinlerde eğitilmiş ve halen çalışmakta olan ya da yeni mezun mühendislerin, ileri teknolojilere dayalı sanayi kuruluşlarında gelecekte ürün ve süreç tasarım, geliştirme ve yönetme konusunda liderlik rollerini üstlenebilmeleri için gereksinim duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Ar-Ge Merkezleri ile TÜBİTAK teşvikleri sonucunda Lisansüstü dereceli Ar-Ge personeli gereksinimini her geçen gün daha da artmaktadır. Bu doğrultuda, öğrencilere teknolojiyi yakından takip edebilme, edindikleri bilgileri teknolojiye katkı sağlamak için kullanabilme, yenilikçi düşünebilme, takım çalışmasına yatkınlık yeteneklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Sanayide çalışan Lisans dereceli mühendislerin değişen mesleki gelişim gereksinimleri ve özellikle üretim odaklı mühendislik faaliyetlerinin giderek tasarım odaklı ürün geliştirme faaliyetlerini de kapsaması sonrası ortaya çıkan formasyon eksikliklerinin giderilmesine olanak sağlayacaktır.

Programın Uygulanışı

Yüksek lisans programı, toplam 21 krediden (52,5 AKTS) az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve tez çalışmasından oluşur.  Yüksek lisans öğrencisi, tez danışmanının atandığı tarihi izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve tez danışmanınca ilgili anabilim dalı başkanlığına her bir öğrenci için açılması önerilen ve Enstitü Kurulu kararı ile açılan uzmanlık alanı adlı kredisiz tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Bu derslere ilişkin esaslar Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

Yüksek lisans öğrencileri, lisans programından, daha önce almamış olmak koşulu ile ders alabilirler. Lisansüstü dersler, danışmanın ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Bu suretle alınan derslerin kredileri, toplam kredinin %50’sini geçemez. Lisans dersleri ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılamaz.

Bir öğrencinin Enstitü’ye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl içinde özel öğrenci olarak veya yurtiçi, yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerin bir kısmı danışmanının teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve Enstütü Yönetim Kurulunun kararı ile devam etmekte olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bu şekilde alınacak derslerin kredisi öğrencinin kayıtlı olduğu programda alması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.