Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

AYBÜ Cinsiyet Eşitliği, Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik Politikası

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olarak benimsediğimiz sürdürülebilir yönetim anlayışının önemli bir uygulama alanı toplumsal cinsiyet eşitliğidir.
Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve farkındalık yaratmak, kadın erkek cinsiyet eşitliğinin sağlanması, yerleşik toplumsal rollerin yarattığı ön yargılar sebebiyle kadınların kariyer gelişiminin önünde oluşan engelleri kaldırmaya  yönelik iyileştirici politikalar geliştirilmesini amaçlanmaktadır. Kurum içinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleşmesi bağlamında; tüm paydaşlar için eşitlik, kapsayıcılık, insan onuruna ve farklılıklara saygı göstermek, üzerinde uzlaşılan temel değerlerdir.
Çalışanlar, öğrenciler ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine iş başvurusunda bulunan bireyler, cinsiyet, etnik köken, din veya diğer inançlar, engellilik veya yaş açısından ilgisiz bir şekilde değerlendirilirler. Üniversite, cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği ve çeşitlilik konularında odaklanmış ve sistematik çalışmalar yürütmektedir. Üniversitenin tüm mensupları hoşgörü ikliminin sağlanmasına yardımcı olma sorumluluğuna sahiptir.
Cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği ve çeşitlilik ile ilgili hedeflere ulaşmak için özellikle aşağıdaki alanlar odak alanımızdır:

Cinsiyet
Fırsat Eşitliği
Ayrımcılık
İşe alım ve terfi
Liderlik
Özlük hakları ve çalışma koşulları

Üniversitemiz öğrenci sayısına bakıldığında %56 oranla kadın öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısından daha fazla olduğu; 2023 yılı itibariyle personel topluluğumuzda ise yaklaşık %45 gibi bir oranla kadın istihdamının olduğu görülmektedir. Bu göstergeler, kapsayıcılık temeli üzerine inşa edilmiş zengin tarihimizi ve herkesin eğitim ve istihdam hakkına sahip olduğuna olan inancımızı destekleme taahhüdümüzü vurgulamaktadır.
Cinsiyet dağılımındaki denge kapsayıcı politikamızın  temel   bir bileşenidir. TÜİK verilerine göre 2021 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranının %45,2 olduğu görülürken bu oran kadınlarda %28,0, erkeklerde ise %62,8 oldu. Üniversitemiz ise yaklaşık %45 kadın istihdamı ile hedefleri doğrultusunda önemli yol kat ederek kadın istihdamına önem verilmektedir.